Προς μίσθωση ξανά το δημοτικό κατάστημα Τ.Κ. Στάβλων

0
1758

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρπενησίου, αποφάσισε την πρόωρη λύση της σύμβασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ. Κ. Στάβλων, ύστερα από αίτηση του μισθωτή, αλλά και την εκ νέου εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος.

Ο μισθωτής, είχε υπογράψει συμφωνητικό μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ. Κ. Στάβλων, στις 10/02/2014, για 9 έτη με μηνιαίο ενοίκιο 125,00€. Με την αριθμ. 295/05-01-2018 αίτησή του ζητάει την πρόωρη λύση της σύμβασης μίσθωσης του δημοτικού καταστήματος, για οικονομικούς λόγους. Ο μισθωτής έχει οφειλές προς το δήμο.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 του Π.Δ. 34/95, η σύμβαση της μίσθωσης μπορεί να λυθεί νωρίτερα από τον αρχικό χρόνο με συμφωνία που αποδεικνύεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας. Σύμφωνα με το άρθρο 6 της αριθμ. 422/2013 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής και τους όρους της εκμίσθωσης, η πρόωρη λύση της σύμβασης έχει ως συνέπεια την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής υπέρ του Δήμου χωρίς αυτή να συμψηφιστεί με οφειλόμενα μισθώματα ή οποιεσδήποτε οφειλές. Ο μισθωτής έχει καταθέσει εγγυητική επιστολή για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ποσού 375,00€.

Εκ νέου εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος

Ο Δήμος, ως ιδιοκτήτης του δημοτικού καταστήματος, στην Τ. Κ. Στάβλων, εισηγείται την εκ νέου εκμίσθωση του ακινήτου. Το ακίνητο αποτελείται από δύο ορόφους, ισόγειο και α΄ όροφο, συνολικού εμβαδού 161,62 τ.μ. Το ισόγειο περιλαμβάνει μια αίθουσα και παρασκευαστήριο (η τουαλέτα είναι εξωτερική), ενώ ο α΄ όροφος αποτελείται από 2 δωμάτια. Το ακίνητο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ήτοι «Καφέ Μπαρ- Παραδοσιακό Καφενείο-Ψησταριά- Σνακ Μπαρ – Αναψυκτήριο – ενοικιαζόμενα δωμάτια » εφ’ όσον πληροί τις εκάστοτε υγειονομικές διατάξεις. Ο μισθωτής μπορεί να επιλέξει μία ή περισσότερες από τις ανωτέρω χρήσεις.

Επί του θέματος, με τ’ αριθμ.713/15-01-2018 έγγραφό του, το τοπικό συμβούλιο της Τ.Κ. Στάβλων εισηγείται την εκ νέου εκμίσθωση του ακινήτου, με μηνιαίο μίσθωμα 25,00€

Η εκμίσθωση των δημοτικών ακινήτων γίνεται με δημοπρασία. Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα επαναλαμβάνεται. Αν και η δεύτερη δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απευθείας συμφωνία, τους όρους της οποίας καθορίζει το δημοτικό συμβούλιο.