Έγκριση έλαβε ο 1ος ανακεφαλαιωτικός πίνακας του έργου «Παρεμβάσεις για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών παιδικών σταθμών Δήμου Καρπενησίου στις προδιαγραφές του Π.Δ.99/2017»,αναδόχου Πέτρου Μπακατσιά του Κωνσταντίνου Ε.Δ.Ε. συνολικής δαπάνης 35.527,37€ μαζί με ΦΠΑ.

Ο πίνακας είναι ισόποσος σε σχέση με το ποσό του Συμφωνητικού, ο οποίος έχει συνταχθεί από το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου και έχει θεωρηθεί αρμόδια. Η σύνταξη του πίνακα συμβάλλει στην έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση του έργου και κρίνεται απαραίτητη η έγκριση του 1ου ΑΠΕ και για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων, όπως αυτές προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου και από τις επιμετρήσεις των εκτελεσθεισών εργασιών.