Στη συγκρότηση Επιτροπών Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των έργων «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Νέου Αργυρίου Δ.Ε. Ασπροποτάμουκαι «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Ραπτοπούλου Δ.Ε. Ασπροποτάμου» προβαίνει ο Δήμος Αγράφων, καθώς τα  συγκεκριμένα έργα έχουν ολοκληρωθεί και αναμένεται να παραδοθούν στο Δήμο, αφού πρώτα οι Επιτροπές που θα ορίσει θα προβούν στον έλεγχο εκτέλεσης αυτών. Για το πρώτο έργο η Επιτροπή αποτελείται από τους: 1. Καρέτσο Κων/νο, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ ως πρόεδρος με αναπληρωτή τον Καράμπελα Παναγιώτη Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ2. Τσελεπή Δημήτριο, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ ως μέλος με αναπληρωτή τον Μπούα Δημήτριο Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ 3. Λάππα Αντώνιο Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ ως μέλος με αναπληρωτή τον Μαντέκα Βασίλειο Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ. Για το δεύτερο έργο η Επιτροπή θα αποτελείται από τους: 1. Καρέτσο Κων/νο, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, ως πρόεδρος με αναπληρωτή τον Καράμπελα Παναγιώτη Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ2. Λάππα Αντώνιο Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ ως μέλος με αναπληρωτή τον Μαντέκα Βασίλειο Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ.3. Τσελεπή Δημήτριο, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ ως μέλος με αναπληρωτή τον Μπούα Δημήτριο Μηχανολόγο.