Προς ολοκλήρωση οδεύουν οι εργασίες του έργου “Κειμηλιαρχείο Φουρνάς” αναδόχου Μπουλογιάννη Κωνσταντίνου, μετά από τη χορήγηση έξι παρατάσεων.

Αναλυτικότερα, υπέρ της έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε του έργου, συνολικής δαπάνης 350.584,92€ μαζί με ΦΠΑ αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπενησίου, δηλαδή ισόποσο σε σχέση με το ποσό του Συμφωνητικού, ο οποίος έχει συνταχθεί από το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου και έχει θεωρηθεί αρμόδια. Για την έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση του έργου κρίνεται απαραίτητη η έγκριση του 2ου ΑΠΕ για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου και από τις επιμετρήσεις των εκτελεσθεισών εργασιών. Για τη δαπάνη των νέων εργασιών θα χρησιμοποιηθεί το κονδύλιο των απρόβλεπτων εργασιών. Με τον παρόντα Α.Π.Ε. δεν αλλάζουν τα βασικά σχέδια και η μορφή του έργου αλλά βελτιώνεται η πληρότητα και η λειτουργικότητα του. Το συμφωνητικό μεταξύ του αναδόχου και του Δημάρχου υπογράφηκε την 6η Ιουνίου 2018 και με προθεσμία περαίωσης των εργασιών οκτώ μήνες. Όμως λόγω δυσκολιών που συνάντησε ο ανάδοχος κατά την υλοποίηση του έργου κρίθηκε αναγκαία η χορήγηση έξι παρατάσεων με τελευταία ημερομηνία παράδοσης τις 30 Νοεμβρίου 2022.