Προσλήψεις καθηγητών Φυσικής Αγωγής στον Δήμο Καρπενησίου

0
1934

Έως 24 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τεσσάρων (4) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» περιόδου 2018-2019 του Δήμου Καρπενησίου, και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης:

  • 3 άτομα ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής
  • 1 άτομο ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα ειδική Φυσική Αγωγή

Η διάρκεια σύμβασης θα είναι έως 31/7/2019.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Οι ενδιαφερόμενοι Π.Φ.Α που επιθυμούν να απασχοληθούν στα Π.Α.γ.Ο., υποβάλλουν αίτηση στο φορέα υλοποίησης. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από:

Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κλπ.,Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, Φωτοτυπία της Αστυνομικής ταυτότητας, Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας, Βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Δ. ότι είναι άνεργος, Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολύτεκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Καρπενησίου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες, ήτοι από 13/12/2018 έως και 24/12/2018 στα γραφεία του Δημαρχείου, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων. Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης και του εντύπου της αίτησης θα γίνει στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρπενησίου (http://www.karpenisi.gr)