Στην πρόσληψη προσωπικού τετράμηνης διάρκειας για την κάλυψη των αναγκών του και για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του προβαίνει ο Δήμος Καρπενησίου.

Ειδικότερα, η πρόσληψη αφορά δύο (2) άτομα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (4μηνης διάρκειας) για την κάλυψη αναγκών της Πολιτικής Προστασίας και συγκεκριμένα:

Ενός (1) ατόμου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, τύπου Φορτωτή- Εκσκαφέα(JCB) για το ΜΕ 93883 και ενός (1) ατόμου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου τύπου Φορτωτή για το ΜΕ 63016.

Να τονιστεί ότι οι Δήμοι μπορούν να προσλαμβάνουν προσωπικό για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με συμβάσεις διάρκειας έως 4 μήνες, ενώ στο προσωπικό αυτό, περιλαμβάνονται και οι χειριστές μηχανημάτων έργων, των οποίων οι συμβάσεις μπορούν να έχουν διάρκεια έως 4 μήνες.

Η απόφαση για την πρόσληψη αυτή λήφθηκε μετά από βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας, ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου Καρπενησίου υπάρχουν εγγεγραμμένες αδιάθετες πιστώσεις για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας των ανωτέρω.