Προσλαμβάνει ένα άτομο για τρεις μήνες ο Δήμος Καρπενησίου

0
1990

Στην πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στο πλαίσιο της δράσης της πυροπροστασίας προχωρά ο Δήμο Καρπενησίου σύμφωνα με την 8-7-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Συγκεκριμένα, πρόκειται να προσληφθεί με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΥΕ Εργατών γενικών Καθηκόντων διάρκειας τριών (3) μηνών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 3.000,00 € για αποδοχές και 750,00 € για εργοδοτικές εισφορές. Ως Κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες, ορίζονται οι ανάγκες που έχουν περιορισμένη χρονική διάρκεια και οφείλονται σε έκτακτα γεγονότα, που εκφεύγουν της αναμενόμενης εξέλιξης της προγραμματισμένης δραστηριότητας των Ο.Τ.Α. και απαιτούν άμεση αντίδραση για την αντιμετώπισή τους. Ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου και για την αντιμετώπιση τυχόν έκτακτων φαινομένων στο πλαίσιο της πυροπροστασίας ο Δήμος Καρπενησίου θα χρειαστεί επιπλέον προσωπικό για: τη διάνοιξη των ζωνών πυροπροστασίας στις δασικές και θαμνώδεις εκτάσεις, τον καθαρισμό των πρανών αγροτικών δρόμων, τον καθαρισμό από τα ξερά χόρτα και βάτα παραμελημένων ιδιωτικών οικοπέδων, τον καθαρισμό περιαστικών δρόμων και αστικών οδών από φερτά υλικά, καθώς και αποξηλώσεις χόρτων και κλαδιών περιαστικών δρόμων και αστικών οδών. Οι εργασίες αυτές είναι πρόσκαιρες και οφείλονται σε γεγονότα που εκφεύγουν της τακτικής και προγραμματισμένης δραστηριότητας του Δήμου.