Στην πρόσληψη ενός ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με την ειδικότητα του ειδικού βοηθητικού προσωπικού προχωρά ο Δήμος Καρπενησίου για να στελεχώσει τον Παιδικό – Βρεφονηπιακό σταθμό του, καλύπτοντας τις εποχικές του ανάγκες. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την ημέρα υπογραφής της έως τις 31 Ιουλίου 2020. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 5 Μαρτίου 2020 έως και 16 Μαρτίου 2020. Οι φάκελοι θα κατατίθενται είτε αυτοπροσώπως, είτε με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Καρπενησίου, Ύδρας 6, Τ.Κ. 36100, Καρπενήσι, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, τηλ. επικοινωνίας: 2237350044.