Προσλαμβάνει βρεφοκόμο ο Δήμος Καρπενησίου

2283

Στην πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών προχωρά ο Δήμος Καρπενησίου και για τον λόγο αυτό προβαίνει στην πρόσληψη μιας (1) ΔΕ Βρεφονηπιοκόμου με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ έως (2) μήνες σύμφωνα με την 15-4-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Καρπενησίου με ΟΑΕΔ». Η δαπάνη προϋπολογίζεται σε 2.400,00 €. Πρέπει να γίνει γνωστό ότι ο ΟΑΕΔ με την  ΣΟΧ2/2018 ζήτησε δυο θέσεις Βρεφοκόμων για τη στελέχωση του ΒΝΣ Καρπενησίου ενώ έγινε η πρόσληψη ενός ατόμου παρά τις  ανάγκες των Παιδικών-Βρεφονηπιακών σταθμών που είναι αυξημένες.Επιτρεπτή θεωρείται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.Κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες, είναι οι ανάγκες που έχουν περιορισμένη χρονική διάρκεια και οφείλονται σε έκτακτα γεγονότα, που εκφεύγουν της αναμενόμενης εξέλιξης της προγραμματισμένης δραστηριότητας των Ο.Τ.Α. και απαιτούν άμεση αντίδραση για την αντιμετώπισή τους.