Στην πρόσληψη δύο ατόμων εργατοτεχνικού προσωπικού προβαίνει ο Δήμος Καρπενησίου για απασχόληση έως πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ άτομο, για το μήνα Οκτώβριο έτους 2020. Σκοπός των προσλήψεων αυτών είναι να καλυφθούν πρόσκαιρες και κατεπείγουσες ανάγκες(συντήρηση πορτοπαράθυρων κλπ  στις  κτιριακές δομές του Δήμου Καρπενησίου). Συγκεκριμένα πρόκειται για την ειδικότητα ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, ενώ για τη θέση αυτή δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα προσόντα τόσο κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά το χρόνο της πρόσληψης.Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν και να μην έχουν κώλυμα.

Προθεσμίες και Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους από την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη15 Οκτωβρίου2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Καρπενησίου: info@karpenissi.gr ή grammateia@0716.syzefxis.gov.gr καθώς και στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δ. Καρπενησίου Ύδρας 6, Προφήτη Ηλία Καρπενησίου. Τα έντυπα της αιτήσεως και της  υπεύθυνης δήλωσης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρπενησίου www.karpenissi.gr. Η ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, Ύδρας 6 στον Προφήτη  Ηλία,  στο  Πρόγραμμα  Διαύγεια και στην  ιστοσελίδα του Δήμου Καρπενησίου www.karpenissi.gr.