Ορίστηκε δικηγόρος

Τον ορισμό δικηγόρου Αθηνών Τρύφωνα Α. Κόλλια αποφάσισε ομόφωνα το Δ.Σ. Δήμου Καρπενησίου για να ασκήσει ενώπιον της Ρ.Α.Ε. ενδικοφανή προσφυγή- Αίτηση Αναθεώρησης, ενώπιον της Ρ.Α.Ε. εντός τριάντα (30) ημερών από την δημοσίευσης της ως άνω Βεβαίωσης Παραγωγού, δηλαδή μέχρι και την 12 Νοεμβρίου2021.

Η αμοιβή του δικηγόρου, σύμφωνα με την από 9 Νοεμβρίου 2021 προσφορά του ανέρχεται στο ποσό των 1.000,00 ευρώ + Φ.Π.Α., ήτοι το ποσό των 1.240,00ευρώ (συμπεριλαμβανομένουΦ.Π.Α). Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει αμέσως μετά την κατάθεση της εν λόγω Αίτησης Αναθεώρησης ενώπιον της Ρ.Α.Ε. με τηναποστολή του σχετικού παραστατικού.

Να θυμίσουμε ότι η προσφυγή αυτή αφορά την προσφάτως εκδοθείσα Βεβαίωση Παραγωγού για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 16,8 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 16,8 MW στη θέση «Κερασιά», της Δημοτικής Ενότητας Φουρνά, του Δήμου Καρπενησίου, της εταιρείας με την επωνυμία «Σπίθας Ηλιακά Συστήματα Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης», προκειμένου να υπάρχει στη συνέχεια η δυνατότητα προσφυγής στο αρμόδιο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.