Προϋπολογισμός 1,45 εκατ. €

Έγκριση έλαβε το 2ο πρακτικό της Επιτροπής του διαγωνισμού για την “Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού κολυμβητηρίου Καρπενησίου” ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.450.189,05 € στο οποίο αναφέρεται η ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου.

Αναλυτικότερα, ανακηρύσσεται ως προσωρινός ανάδοχος για την ανωτέρω προμήθεια ο οικονομικός φορέας SYCHEM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ – ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ –ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ – ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ με διακριτικό τίτλο SYCHEM ΑΕ με συνολική τιμή προσφοράςσυμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ τα 1.432.644.82€. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προδικαστική προσφυγή στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).

Να τονίσουμε ότι η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού αποτελούνταν από τους κ.κ. Δημήτριο Μπούα Μηχανολόγο Μηχανικό, Κωνσταντίνο Καρέτσο Πολιτικό Μηχανικό και ΚλήμηΑναστασιάδη Τεχνολόγο Μηχανικό. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής της συμμετέχουσας επιχείρησης καθώς και η τεχνική της προσφορά έχουν ελεγχθεί και έχουν γίνει αποδεκτά, ενώ έχει βαθμολογηθεί η τεχνική προσφορά της σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία επικυρώνονται όσα αναφέρονται στο πρακτικό 1 της επιτροπής.

Η προσφορά περιλαμβάνει την προμήθεια αντλιών θερμότηταςκαι μηχανολογικού εξοπλισμού για τη θέρμανση του χώρου του δημοτικού κολυμβητηρίου, των κολυμβητικών δεξαμενών, των βοηθητικών χώρων καθώς καιτην παραγωγή ΖΝΧ το συνολικό τίμημα συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ανέρχεται στα 948.279,57€. Επίσης αφορά την προμήθεια εξοπλισμού φωτοβολταϊκού συστήματος, το συνολικό τίμημα συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑανέρχεται στα 382.850,00€, αλλά και στην προμήθεια φωτιστικών, τοσυνολικό τίμημα συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ανέρχεται στα 67.892,65€, καθώς και σε σύστημα ενεργειακής διαχείρισης και ελέγχου της εγκατάστασης, το συνολικό τίμημα συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ανέρχεται στις 33.622,60€. Σύνολο οικονομικής προσφοράς: 1.155.358,72€ προ ΦΠΑ ή 1.432.644.82€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού της σχετικής μελέτης και συνολικά αλλά και επίμέρους.

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη, την πληρότητα της προσφοράς, το ύψος της οικονομικής προσφοράς, το γεγονός ότι ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης έχει συνταχθεί τουλάχιστον προ τετραετίας όταν δηλαδήσυντάχθηκε από την υπηρεσία και κατατέθηκε η σχετική πρόταση προς χρηματοδότηση, κρίνει ότι η οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος είναισυμφέρουσα και ως εκ τούτου γίνεται αποδεκτή.