Έργο συνολικού προϋπολογισμού 2,32 εκατ. €

Έγκριση έλαβε από την Οικονομική Επιτροπή Καρπενησίου το 1ο πρακτικό ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο: «Αξιοποίηση – εκσυγχρονισμός κτιρίων και εγκαταστάσεων αθλητικού Κέντρου Καρπενησίου», προϋπολογισμού 2.320.000 € (με Φ.Π.Α.).

Ύστερα από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και με κύριο κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), η Επιτροπή ανακηρύσσει ως προσωρινό ανάδοχο για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου, τηνΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΦΛΩΡΑΚΗΣΕ. & ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ Θ. Α.Ε. – ΜΕΝΤΩΡ Α.Τ.Ε. – ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με ποσοστό έκπτωσης 8,64%, επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. Να θυμίσουμε ότι οι οικονομικοί φορείς προσέφεραν επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) και τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης.

Η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη, φθάνοντας έβδομο μειοδότη στην εταιρία «worksterrain», όπου διαπιστώθηκε ότι δεν έχει κατατεθεί μέσω συστήματος το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), καθώς και η εγγυητική επιστολή συμμετοχής και ως εκ τούτου η προσφορά της εταιρίας «worksterrain» κρίνεται απαράδεκτη και απορρίπτεται από την συνέχεια του διαγωνισμού. Μετά τον έλεγχο των εγγυητικών επιστολών όπου διαπιστώθηκε ότι όλες οι εγγυητικές επιστολές των διαγωνιζομένων είναι έγκυρες μετα σχετικά αποδεικτικά αποφάσισε υπέρ της ανακήρυξης προσωρινού αναδόχου.