Στην ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου προέβη η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπενησίου μετά την έγκρισή της στο από 23 Μαρτίου 2022 2ο πρακτικό ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο «Ανάπλαση – αναβάθμιση των οδών Αγ. Νικολάου & Γεωργίου Κονδύλη της πόλεως Καρπενησίου» προϋπολογισμού 354.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Ως προσωρινός ανάδοχος ορίστηκε ο οικονομικός φορέας «ΜΕΝΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης είκοσι έξι και δέκα έξι τοις εκατό (26,16%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, ύστερα από τον έλεγχο της αιτιολόγησης της προσφοράς από τα μέλη της επιτροπής διαγωνισμού.