Την Τρίτη 29 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε η 34η Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Καρπενησίου. Επτά (7) ήταν τα θέματα για τα οποία τα μέλη της Επιτροπής κλήθηκαν να λάβουν αποφάσεις.

Αυτά αφορούσαν την αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικ. έτους 2023, την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Β’ τριμήνου του έτους 2023, την αποδοχή και παροχή εξουσιοδότησης για την ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση διαφορών από την αριθ. ΑΓ561/13-12-2022 αγωγή του κ. Ιωάννη Φακίτσα ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά και τη διακήρυξη ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου και των νομικών προσώπων, για τρία (3) έτη ενδεικτικού διαγωνισμού 1.833.866,62€ με Φ.Π.Α… Επίσης αποφάσεις έλαβαν για την έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Α’ εξαμήνου 2023, την έγκριση αποφάσεων κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων εκτός ορίου Περιφερειακής Ενότητας (επιβεβλημένη μετακίνηση) και την έγκριση κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων εκτός ορίου Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας των οχημάτων της υπηρεσίας καθαριότητας για το χρονικό διάστημα από 01/09/2023 έως 30/09/2023.