Το νέο έτος ετοιμάζονται να υποδεχτούν οι δύο Δήμοι της Ευρυτανίας, Καρπενησίου και Αγράφων διευθετώντας τα οικονομικά τους στοιχεία, συμβάλλοντας στην καλύτερη δυνατή οργάνωση και λειτουργία των Δήμων. Ο προϋπολογισμός του Δήμου Καρπενησίου έχει ήδη ψηφιστεί ενώ των Αγράφων οδεύει προς ψήφιση, με το προσχέδιο να έχει κατατεθεί στην Οικονομική Επιτροπή.

Ο προϋπολογισμός εσόδων – εξόδων έτους 2022 Δήμου Καρπενησίου
Ήδη ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2022 Δήμου Καρπενησίου από το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από ορισμένες διαφοροποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν.
Το σύνολο των εσόδων ανέρχεται στα 26.264.360,54 ευρώ, στο οποίο περιλαμβάνονται τακτικά και έκτακτα έσοδα, εισπράξεις από δάνεια και εισπράξεις υπέρ του δημοσίου. Ειδικότερα, τα έσοδα από κινητή περιουσία ανέρχονται στα 30.000,00 ευρώ, τα έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών αναμένεται να ανέλθει στα 309.000,00 ευρώ, ενώ οι επιχορηγήσεις για επενδύσεις στο ποσό των 9.477.958,32 ευρώ.
Το σύνολο των δαπανών ανέρχεται στο ποσό των 26.264.360,54 ευρώ, στο οποίο περιλαμβάνονται έξοδα, επενδύσεις και προβλέψεις. Ειδικότερα, οι δαπάνες για τις αμοιβές των αιρετών και τρίτων θα ανέλθουν στο ποσό των 993.859,35 €, οι φόροι και τα τέλη στο ποσό των 91.660,00 €, ενώ το επενδυτικό πρόγραμμα του Δήμου προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 12.344.011,29 €. Το αποθεματικό ποσό ανέρχεται στα 23.797,76 ευρώ.
Το λάθος στον προϋπολογισμό του Καρπενησίου
Σύμφωνα με τις επισημάνσεις του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας προτείνεται να μειωθεί το ποσό των εσόδων και των εξόδων. Οι εν λόγω διαφορές οφείλονται σε λάθος επιλογή μήνα κατάρτισης προσχεδίου Π/Υ κατά την ηλεκτρονική καταχώρηση των στοιχείων στη βάση δεδομένων του Παρατηρητηρίου. Συγκεκριμένα αντί για μήνα επιλογής Αύγουστος επιλέχθηκε εκ παραδρομής Σεπτέμβριος με συνέπεια να αντλήσει στατιστικά στοιχεία Σεπτεμβρίου αντί Αυγούστου που είναι το σωστό. Επί της ουσίας η παράβαση πρόκειται για τεχνικό λάθος στην επιλογή μήνα αναφοράς και τυχόν προσαρμογή στην οδηγία θα επιφέρει ανακολουθία του μήνα αναφοράς άντλησης στοιχείων και των υπολοίπων ομάδων που γίνεται ο έλεγχος κάτι που δεν είναι σύμφωνο με την ΚΥΑ. Λαμβάνοντας ο Δήμος υπόψη τα παραπάνω και ύστερα από επικοινωνία με το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας, καθώς και με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, και με δεδομένο ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας κοινός μήνας αναφοράς άντλησης στοιχείων για την κατάρτιση και τον έλεγχο του Π/Υ, θεωρήθηκε ότι δεν πρέπει να λάβουν υπόψη την παράβαση της ΚΥΑ.
Το Τεχνικό Πρόγραμμα Καρπενησίου
Αναφορικά με το Τεχνικό πρόγραμμα Δήμου Καρπενησίου έτους 2022, αυτό έχει ως συνολικό προϋπολογισμό ποσού 13.246.013,12€. Το ποσό αυτό θα διαφοροποιηθεί κατά τη διάρκεια του έτους με αναμορφώσεις που θα εγκριθούν μετά την ένταξη έργων που αναμένονται. Βασική επιδίωξή του είναι η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης του Δήμου με πρώτη προτεραιότητα ζητήματα που άπτονται της βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών με στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως αναφέρει η δημοτική αρχή.
Το Τεχνικό Πρόγραμμα νέων έργων για το 2022 ανέρχεται στο ποσό των 811.997,84 ευρώ (ΣΑΤΑ 2022: 696.450,00, ΣΑΤΑ 2021: 111.500,00€ και 19.047,84 Ανταποδοτικά Τέλη ΑΠΕ).
Αναλυτικότερα, οι χρηματοδοτήσεις προέρχονται από:
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 536.900,84,
ΕΣΠΑ 2.545.193.04,
ΘΗΣΕΑΣ 32.885,25,
ΣΑΤΑ 2010-2020 688.068,67,
ΣΑΤΑ 2021 1.246.350,90,
ΣΑΤΑ 2022 696.450,00,
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 1.548.688,58,
ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 1.078.395,85,
ΣΑΕ 566 163,56,
ΠΔΕ- ΣΑΕ066 3.491.310,25,
LEADER 441.071,17,
ΣΑΕ 571 243.773,63, ΣΑΕ 572 200.000,00, ΣΑΕ055 473.174,12,
ΔΩΡΕΑ 4.539,42 και
ΑΝΤΑΠΟΔ.ΤΕΛΗ 19.047,84.
Ο Δήμος θα συνεχίσει να διεκδικεί χρηματοδοτήσεις από ευρωπαϊκά ή αλλά χρηματοδοτικά εργαλεία για να προγραμματίζει και να υλοποιεί έργα υποδομής.

Ο Προϋπολογισμός εσόδων – εξόδων έτους 2022 Δήμου Αγράφων
Ολοκληρώθηκε η κατάρτιση του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2022 Δήμου Αγράφων και τέθηκε προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή Αγράφων.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό και έχοντας ως βάση τα έσοδα του προηγούμενου και του τρέχοντος οικονομικού έτους και εφαρμόζοντας τις σχετικές οδηγίες, τα έσοδα που προϋπολογίστηκαν για το έτος 2022 ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 20.461.234,99 ευρώ. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα τακτικά έσοδα, τα οποία αναμένονται να ανέλθουν στο ύψος των 2.964.385,19€, τα έκτακτα έσοδα αναμένονται να ανέλθουν στο ύψος των 9.684.306,1€, τα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.), αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 396.000,00€ και τα έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες, τα οποία ανέρχονται στα 2.338.085,19€.
Οι δαπάνες ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 20.461.234,99 ευρώ. Μερικές από αυτές, όπως οι δαπάνες για τις αποδοχές και τις εργοδοτικές εισφορές κάθε είδους προσωπικού, υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν για το έτος 2022 στο ύψος των 1.761.518,05€, οι δαπάνες για τις αμοιβές των αιρετών και τρίτων θα ανέλθουν στο ποσό των 703.760,00€, οι αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων στο ποσό των 5.498.244,16 και οι Μελέτες, Έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες στο ποσό των 374.427,00.
Το αποθεματικό ποσό ανέρχεται στα 89.208,05 ευρώ.
Αναφορικά με τις υπηρεσίες του Δήμου και τα έξοδα αυτών σχετικά με έργα, χρηματοδοτούμενες δράσεις, υπηρεσίες πρασίνου, ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης και αποχέτευσης, καθαριότητας και πλήθος άλλων υπηρεσιών το ποσό αναμένεται να ανέλθει στα 20.372.026,94 ευρώ.

Το Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αγράφων

Σχετικά με το Τεχνικό πρόγραμμα Δήμου Αγράφων έτους 2022, αυτό έχει ως συνολικό προϋπολογισμό ποσού 13.961.873,59€. Το ποσό των γενικών έργων (νέα και συνεχιζόμενα) ανέρχεται στα 11.132.175,38 €, οι μελέτες του Δήμου στα 317.427,00 €, τα συνεχιζόμενα έργα (παλαιά ΣΑΤΑ) στο 1.199.871,21 € και τα νέα έργα του Δήμου (νέα ΣΑΤΑ) στο 1.312.400,00€.
Τα έργα που ήδη υλοποιούνται και αυτά που θα υλοποιηθούν αφορούν έργα εσωτερικής οδοποιίας, βελτίωσης υποδομών, αποκατάστασης δρόμων, συντήρησης κοινοχρήστων χώρων επισκευές δικτύων, συντήρηση μαθητικής εστίας και κατασκευή γηπέδου στις Δ.Ε. Αγράφων, Βίνιανης, Απεραντίων, Φραγκίστας, Κερασοχωρίου και Ασπροποτάμου, αλλά και σε πολλές άλλες Τοπικές Κοινότητες.

Καρπενήσι: Η σύγκριση 2021-2022 για προϋπολογισμό και τεχνικό πρόγραμμα
Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό των εσόδων – εξόδων του Δήμου Καρπενησίου για το έτος 2021 τα έσοδα ανέρχονταν στο ποσό των 26.430.204,53 ευρώ, ενώ για το έτος 2022 το ποσό θα ανέλθει στα 26.264.360,54 ευρώ.
Τα τακτικά έσοδα του Δήμου Καρπενησίου για το έτος 2022 μειωμένα σε σχέση με το 2022 της τάξης των -6%, ενώ τα έκτακτα έσοδα είναι επίσης μειωμένα της τάξης των -3%, όπως και τα έσοδα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται για πρώτη φορά η διαφορά μεταξύ των δύο ετών ανέρχεται στα -8% μειωμένα για το έτος 2022.
Το χρηματικό υπόλοιπο θα είναι αυξημένο σε σχέση με το 2021 με τη διαφορά να ανέρχεται στο 13%.
Τα έξοδα χρήσης στα οποία περιλαμβάνονται οι αμοιβές αιρετών και προσωπικού για το έτος 2022 το ποσό θα είναι αυξημένο σε σχέση με το 2021 με τη διαφορά να ανέρχεται στο 8,78%.
Αναφορικά με τις επενδύσεις η διαφορά μεταξύ 2021-2022 ανέρχεται στα -8,26 ευρώ φανερά μειωμένο για το έτος 2022.
Το αποθεματικό ποσό φανερά αυξημένο για το έτος 2022 σημειώνει διαφορά με το 2021 της τάξης των 202,64% και από τα 7.863,32 ευρώ του 2021 να αγγίζει τα 23.797,76 ευρώ το 2022.
Αναφορικά με το Τεχνικό Πρόγραμμα 2022 σε σχέση με αυτό του 2021 θα είναι μειωμένο κατά ένα περίπου εκατομμύριο, καθώς για το έτος 2021 το ποσό ανέρχονταν στα 14.457.478,13 ευρώ, ενώ για το 2022 ανέρχεται στο ποσό των 13.246.013,12 ευρώ.
Άγραφα: Οι διαφορές σε προϋπολογισμό και τεχνικό πρόγραμμα 2021-2022
Αναφορικά με τις διαφορές σε προϋπολογισμό και Τεχνικό Πρόγραμμα 2021-2022 του Δήμου Αγράφων αυτά έχουν ως εξής:
τα έσοδα για το 2021 ανέρχονταν στο ποσό των 20.423.437,45 ευρώ, ενώ για το έτος 2022 στο συνολικό ποσό των 20.461.234,99 ευρώ σημειώνοντας μικρή αύξηση.
Τα τακτικά έσοδα του Δήμου Αγράφων το 2021 ανέρχονταν στα 2.174.077,54, ενώ το 2022 στα 2.964.385,19 ευρώ. Το χρηματικό υπόλοιπο των εσόδων το 2021 ανέρχονταν στα 5.397.383,54 ευρώ, ενώ για το 2022 στο ποσό των 5.698.430,17 ευρώ. Σχετικά με τα έξοδα έτους 2021 αυτά ανέρχονταν στα 20.423.437,45 ευρώ, ενώ για το 2022 αυτά θα ανέλθουν στα 20.461.234,99 ευρώ με επίσης μικρή αύξηση για τη νέα χρονιά.
Τα έξοδα που περιλαμβάνουν αμοιβές αιρετών και προσωπικού του 2021 ανέρχονταν στα 5.248.981,51 ευρώ, ενώ για το έτος 2022 στα 4.939.859,66 ευρώ.
Τα έξοδα για επενδύσεις είναι φανερά μειωμένα από το 2021 που ανέρχονταν στα 14.181.617,98 ευρώ σε σχέση με το 2022 που θα φτάσουν στα 12.956.070,48 ευρώ.
Οι μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες το 2021 ήταν στα 219.967,00 ευρώ, ενώ για το 2022 αγγίζουν τα 374.427,00 ευρώ. Το αποθεματικό ποσό του 2021 ήταν 150.388,84 ευρώ, ενώ για το 2022 θα ανέλθει στα 89.208,05 ευρώ.
Το Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αγράφων έτους 2021 ανέρχονταν στο ποσό των 13.179.670,70 €, ενώ για το έτος 2022 θα φτάσει το ποσό των 13.961.873,59€.
Σύμφωνα με τη σύνοψη του Τεχνικού Προγράμματος 2021 τα γενικά έργα (συνεχιζόμενα και νέα) ανέρχονταν στο ποσό των 9.907.067,57€, οι μελέτες του Δήμου Αγράφων στο ποσό των 317.427,00 €, τα συνεχιζόμενα έργα (παλαιά ΣΑΤΑ) στο ποσό των 1.340.176,15 €, ενώ τα νέα έργα του Δήμου (ΣΑΤΑ 2020-2021) ανέρχονταν στο ποσό των 1.615.000,00 €.