Στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου προβαίνει ο Δήμος Καρπενησίου για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης της χρονικής περιόδου 2022-2023», συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους.

Αναλυτικότερα, η πρόσληψη αφορά ένα (1) άτομο ειδικότητας TΕ Βρεφονηπιοκόμου και ένα (1) άτομο ειδικότητας ΥΕ Βοηθός Τραπεζοκόμου. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως 31 Αυγούστου 2023, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης. Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Έως 21 Νοεμβρίου η κατάθεση των δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά (info@karpenissi.gr ήgrammateia@0716.syzefxis.gov.gr), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Καρπενησίου, Ύδρας 6, Τ.Κ. 36100, Καρπενήσι, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψιν κας Φ. Φουρλιά (τηλ. επικοινωνίας: 2237350044). Η περίοδος υποβολής αιτήσεων διαρκεί από 10 Νοεμβρίου 2022 έως και 21 Νοεμβρίου 2022. Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δε γίνονται δεκτές.