Την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αποφάσισε ο Δήμαρχος Καρπενησίου Νίκος Σουλιώτης.

Αναλυτικότερα, αποφασίστηκε η πρόσληψη της Μαργαρίτας Μαυρίκα του Γεωργίου, με την ειδικότητα ΥΕ Καθαριστριών σχολικών μονάδων, για την κάλυψη αναγκών καθαρισμού του Δ.Ι.Ε.Κ. Καρπενησίου, διάρκειας εννέα (9) μηνών, από 1 Οκτωβρίου 2022 έως και 30 Ιουνίου 2023. Η σύμβαση λήγει αυτοδίκαια με τη λήξη του διδακτικού έτους 2022-2023 (30.6.2023) ή γίνει καταγγελία της σύμβασης, χωρίς καμία αποζημίωση από τις αιτίες αυτές. Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε λαμβάνοντας υπόψη το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων», καθώς και τη βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας σχετική με την ύπαρξη πιστώσεων για την κάλυψη της μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού.