Σε προσλήψεις προέβη ο Δήμος Αγράφων με σκοπό να καλύψει σημαντικές ανάγκες του σε διάφορους τομείς. Ειδικότερα ο Δήμος προσέλαβε οκτώ (8) άτομα με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας από την ημερομηνία πρόσληψής τους έως οκτώ (8) μήνες για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του ιού, για τις ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας, καθώς και για την κάλυψη αναγκών στον τομέα της καθαριότητας του Δήμου. Αναλυτικότερα επιλέχτηκαν οι: Φεγγούλη Χριστίνα του Ευαγγέλου, ειδικότητας Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αγράφων, Ζάγκα Ευθυμία του Ελευθερίου, ειδικότητας Τ.Ε. Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής στην οικονομική υπηρεσία  του  Δήμου,  Γαζέτα Αρετή του Βασιλείου ειδικότητας Τ.Ε. Μηχανικών Πληροφορικής και Τεχνολογίας Η/Υ στην διοικητική υπηρεσία, Μπανιάς Ηλίας του Βασιλείου ειδικότητας Δ.Ε. Χειριστών Μηχανημάτων έργου, Μπισμπίκης Ιωάννης του Κωνσταντίνου, Κολλημένος Αθανάσιος του Κωνσταντίνου, Σαλαμάρας Δημήτριος του Σωτηρίου και Κώτσιας Γεώργιος του Θεοδώρου ειδικότητας εργατών καθαριότητας στην καθαριότητα του Δήμου Αγράφων. Η δαπάνη για την μισθοδοσία των παραπάνω υπαλλήλων θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου.