Πρόσληψη 2μηνων για το ΚΑΠΗ και τους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Καρπενησίου.

4123

Στο ΚΑΠΗ του Δήμου Καρπενησίου μετά την παραίτηση της υπαλλήλου με ειδικότητα Οικογ. Βοηθού, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας είναι αδύνατη η κάλυψη με προσωπικό άλλων τμημάτων, ταυτόχρονα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη η ολοκλήρωση μετάταξης (1) υπαλλήλου εργατών καθαριότητας από το Δήμο Αμαρουσίου στο Δήμο Καρπενησίου.

Παράλληλα, σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ Καρπενησίου για την «Έγκριση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Καρπενησίου με ΟΑΕΔ» και το από 20-9-2018 έγγραφο του ΟΑΕΔ στο οποίο αναφέρει ότι η μοναδική παιδαγωγός του ΒΝΣ Καρπενησίου έχει αναρρωτική άδεια, ο ΟΑΕΔ θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με 11μηνη σύμβαση για τις ανάγκες του ΒΝΣ Καρπενησίου και προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία αυτού.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη όλα τα προαναφερόμενα και μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα:


  1. Εγκρίνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, κλάδου ΥΕ καθαριστριών με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ έως (2) μήνες. Αν ολοκληρωθεί η προαναφερόμενη μετάταξη πριν τη λήξη του διμήνου, θα λήξei και η συναφθείσα σχέση εργασίας.

Η δαπάνη προϋπολογίζεται σε 2.700,00 €.

  1. Εγκρίνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, κλάδου ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ έως (2) μήνες.

Η δαπάνη προϋπολογίζεται σε 2.400,00 €.