Στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την αντιμετώπιση αναγκών πυροπροστασίας –πυρασφάλειας στο όρια του Δήμου Αγράφων προχωρά ο εν λόγω Δήμος. Ειδικότερα προσλαμβάνονται εννιά (9) άτομα με την ειδικότητα ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου τα οποία είναι τα εξής:  1. ΚΟΥΡΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 2. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3. ΜΠΑΝΙΑΣ ΗΛΙΑΣ 4. ΚΟΛΛΗΜΕΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5. ΚΟΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6. ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7. ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 8. ΣΙΑΛΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 9. ΤΖΕΡΕΜΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.

Οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια από 22 Ιουνίου 2023 έως 21 Οκτωβρίου 2023.Οι συμβάσεις αυτές θα λυθούν αυτοδίκαια χωρίς οι προσλαμβανόμενοι να δικαιούνται καμία αποζημίωση από την αιτία αυτή. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης κατά το αυτό ημερολογιακό έτος ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες.