Σήμερα ημέρα Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 13:00 μ.μ πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο (δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης) η 3η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων.

Δώδεκα (12) είναι τα θέματα για τα οποία κλήθηκαν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να λάβουν αποφάσεις. Αυτά αφορούν την εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 1ης Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Αγράφων και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, έτους 2023, την τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Αγράφων, έτους 2023, μετά την 1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2023, την έγκριση του 4ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου ”Διαρρύθμιση υφιστάμενου κτιρίου – τμήματος Πνευματικού Κέντρου <<ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ>> Δ.Ε Φραγκίστας Δήμου Αγράφων“», την έγκριση του 2ου Αναθεωρητικού-Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Βελτίωση Υποδομών Τ.Κ. Γρανίτσας Δ.Ε. Απεραντίων» και την έγκριση απολογισμού, οικ. Έτους 2021, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγράφων.

Ακόμη συζητήθηκε ο χαρακτηρισμός Κωδικών Αριθμών Προϋπολογισμού έτους 2023, ως δεκτικών, έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής, η συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου, για το έτος 2023, η συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης, παραλαβής και καλής εκτέλεσης υπηρεσιών για το έτος 2023, η συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών για το έτος 2023: (α) υλικών υπηρεσίας ύδρευσης – άρδευσης – αποχέτευσης, (β) υλικών υπηρεσίας καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού, (γ) υλικών τροφίμων κ.λπ. ειδών μαθητικών Εστιών & Παιδικού Σταθμού, (δ) καυσίμων, ελαιολιπαντικών και παροχών σε είδος εργαζομένων(είδη ατομικής προστασίας, γάλατα κλπ.), (ε) μισθώσεων μηχανημάτων έργων, (ζ) λοιπών προμηθειών, η λήψη απόφασης για μεταφορά πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου Αγράφων στην Τράπεζα της Ελλάδας, ο ορισμός μελών της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας εκποίησης ή εκμίσθωσης κινητών και ακινήτων πραγμάτων για το έτος 2023 και ο ορισμός μελών για την συγκρότηση της Επιτροπής καταμέτρησης και εκτίμησης κινητών και ακινήτων πραγμάτων, για το έτος 2023.