14.5 εκατ. € συνολικός προϋπολογισμός

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Δήμος Καρπενησίου προέβη στη σύνταξη του τεχνικού του προγράμματος για το έτος 2021. Το τεχνικό πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα συνεχιζόμενα ή υπό εκτέλεση, καθώς  και άλλα που θα εκτελεστούν με κάθε είδους έσοδα. Για τη σύνταξή του λήφθηκαν υπόψιν οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Δήμος, λόγω των μεγάλων περικοπών στα έσοδά του από τις κρατικές επιχορηγήσεις και λόγω των αναγκών και προτεραιοτήτων που δημιουργήθηκαν λόγω πανδημίας covid 19. Το τεχνικό πρόγραμμα ως αναπόσπαστο κομμάτι του προϋπολογισμού συντάχθηκε με στοιχεία έως την 31 Ιουλίου 2020.

Βασικές επιδιώξεις και χρηματοδοτήσεις

Βασική επιδίωξη του τεχνικού προγράμματος είναι η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης του Δήμου με πρώτη προτεραιότητα ζητήματα που άπτονται της βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών με στοχευμένες παρεμβάσεις. Πηγές χρηματοδότησης είναι το ΕΣΠΑ,  LEADER ,ΣΑΤΑ, ΠΔΕ, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ και ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ. Το Τεχνικό Πρόγραμμα νέων έργων για το 2021 ανέρχεται στο ποσό των1.122.047,79  ευρώ. Η κατανομή, αν και δεν είναι υποχρεωτικό για το 2021, έγινε με καθαρά πληθυσμιακά κριτήρια σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Τα Συνεχιζόμενα Έργα στο Τεχνικό Πρόγραμμα από προηγούμενου έτους ΣΑΤΑ, χρηματοδοτήσεις ΕΣΠΑ,Πρόγραμμα Δημοσίων,ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ που κατασκευάζονται ή είναι προς υλοποίηση μεταφέρονται ως έχουν και ανέρχονται συνολικά στο ποσό 13.335.430,34€. Ο συνολικός προϋπολογισμός του τεχνικού προγράμματος 2021 Δήμου Καρπενησίου είναι 14.457.478,13 €.