Την εκλογή των εκπροσώπων του Δήμου Καρπενησίου στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων- Στερεάς Ελλάδας όρισε το Δημοτικό Συμβούλιο ου Δήμο Καρπενησίου στις 29-10-2019 εκλέγοντας ως εκπροσώπους τους Σβερώνη Ιωάννη και Λερογιάννη Δημήτριο. Αναλυτικότερα, μέχρι την 16η Ιανουαρίου του πρώτου χρόνου της δημοτικής περιόδου, το δημοτικό συμβούλιο, μετά την εκλογή του προεδρείου του εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τους εκπροσώπους του στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ. Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή, η ανωτέρω εκλογή διεξάγεται εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος. Δικαίωμα καταρτίσεως συνδυασμών έχουν όλοι οι συνδυασμοί οι οποίοι έλαβαν μέρος στις δημοτικές εκλογές και κατέλαβαν στο δημοτικό συμβούλιο τουλάχιστον μία (1) έδρα. Δύο ή περισσότεροι συνδυασμοί από αυτούς που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο, μπορεί να καταρτίσουν κοινό συνδυασμό. Όσον αφορά το Δήμο Καρπενησίου συντάχθηκαν συνολικά τρία ψηφοδέλτια, τα οποία μοιράστηκαν σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, καθώς και το λευκό. Κάθε δημοτικός σύμβουλος μπορούσε να εκφράσει την προτίμησή του, μέχρι τόσους εκπροσώπους, όσους εκλέγει ο Δήμος στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Ακολούθησε η μυστική ψηφοφορία με κάλπη για την ανάδειξη δυο μελών από το Δημοτικό Συμβούλιο. Μετά το πέρας της παραπάνω μυστικής ψηφοφορίας, την αποσφράγιση των φακέλων και την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων διαπιστώθηκε ότι ψήφισαν είκοσι δύο (22) Δημοτικοί Σύμβουλοι και βρέθηκαν είκοσι δύο έγκυρα (22) ψηφοδέλτια και έλαβαν: Ο συνδυασμός «ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΨΗΛΑ»:  Δώδεκα (12) ψηφοδέλτια. Ο συνδυασμός «ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ 2020»: Εννέα (9) ψηφοδέλτια. Ο συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»: Ένα (1) ψηφοδέλτιο.

Μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας και τα αποτελέσματα της μυστικής ψηφοφορίας, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανακοίνωσε, κατά συνδυασμό και σειρά εκλογής τους δύο (2) εκπροσώπους του Δήμου Καρπενησίου στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας. Συγκεκριμένα, εκλέγονται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Ιωάννης Σβερώνης του Γεωργίου  και Δημήτριος Λερογιάννης του Ευαγγέλου. Ως αναπληρωματικοί δημοτικοί σύμβουλοι ορίστηκαν οι κ.κ. Βασίλειος Φακίτσας του Νικολάου και Ιωάννης Ίβρος του Βασιλείου.