Σε ανοικτό διαγωνισμό η διαρρύθμιση του Ιδρύματος Καφαντάρη

0
2121

Ο ∆ήµος Αγράφων προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ – ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ» Δ.Ε. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ», με προϋπολογισµό 665.000,00€  µε ΦΠΑ (24%).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί»   www.promitheus.gov.gr  καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.agrafa.gr.

Το έργο ανήκει στη κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (Η/Μ) και προβλέπεται η Αποκατάσταση και Διαρρύθμιση του υφιστάμενου κτιρίου, τμήματος του Πνευματικού κέντρου «Γεώργιος Καφαντάρης» στην Δ. Ε. της Φραγκίστας του Δήμου Αγράφων, με εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ 536.290,32€. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι  τετρακόσιες πενήντα (450) ημέρες

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η υποβολή προσφορών λήγει την Πέμπτη 7/6/2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο πρωτόκολλο του Δήμου Αγράφων στο Δημοτικό Κατάστημα Κερασοχωρίου Ταχ. Δ/νση Κερασοχωρι Τ.Κ. 36071.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 13/6/2018 στις 11:00 π.μ.