Από συμπληρωματική κατανομή ΚΑΠ (μηνός Σεπτεμβρίου) έτους 2022 για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων είναι η πρώτη χρηματοδότηση που αποδέχτηκε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγράφων.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Εσωτερικών αποφάσισε τη χρηματοδότηση του Δήμου Αγράφων με το ποσό των εβδομήντα χιλιάδων τριακοσίων σαράντα τριών ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών 70.343,99€ με σκοπό την κάλυψη των λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του ή και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών του δραστηριοτήτων. Το ανωτέρω ποσό θα αποδοθεί στον δήμο Αγράφων με χρηματική εντολή του ΥΠΕΣ προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η Οικονομική Επιτροπή αποδέχτηκε την συμπληρωματική χρηματοδότηση από το ΥΠΕΣ, ποσού 80.192,15€ για την κάλυψη των λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του ή/ και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών του δραστηριοτήτων. Το ποσό της χρηματοδότησης θα εγγραφεί με αναμόρφωση στον Προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων έτους 2022 του Δήμου.

Η δεύτερη αποδοχή χρηματοδότησης του ΥΠΕΣ προς το Δήμο Αγράφων είναι από συμπληρωματική κατανομή ΚΑΠ έτους 2022 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. Σύμφωνα με το έγγραφό του, το Υπουργείο Εσωτερικών, αποφάσισε τη χρηματοδότηση του Δήμου Αγράφων με το ποσό των είκοσι χιλιάδων διακοσίων είκοσι ευρώ 20.220,00€ με σκοπό την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων του και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για την κατανομή του ανωτέρω χρηματικού ποσού λήφθησαν υπόψη δεδομένα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την σχολική χρονιά 2020-2021 που αφορούν στον αριθμό των μαθητών ανά σχολική βαθμίδα, στον αριθμό των σχολείων και στον αριθμό των τμημάτων ανά κλιματική ζώνη, ενώ συνεκτιμήθηκε και η υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.1-1/2018 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, η οποία επικυρώθηκε με την αρίθμ.10-135/2018, όμοια του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων, αποφασίστηκε η κατανομή των χρηματοδοτήσεων να γίνεται με ποσοστό 47% στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 53% στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατανομές. Βάσει της απόφασης αυτής το ποσό των 20.220,00 ευρώ κατανέμεται ως εξής: Α/θμια Σχολική Επιτροπή: 9.503,40 ευρώ Β/θμια Σχολική Επιτροπή: 10.716,60 ευρώ Το ανωτέρω ποσό θα αποδοθεί στους δικαιούχους δήμους με χρηματική εντολή του ΥΠΕΣ προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Τέλος, η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στην αποδοχή έκτακτης χρηματοδότησης από το ΥΠΕΣ για αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες.

Το Υπουργείο Εσωτερικών αποφάσισε τη χρηματοδότηση του Δήμου Αγράφων με το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ 150.000,00€ σε βάρος των πιστώσεων του έργου Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού της Χώρας». Η χρηματοδότηση του ανωτέρω ποσού θα γίνει απολογιστικά σύμφωνα με τη πρόοδο των έργων και με παραστατικά των δαπανών που θα υποβάλλονται στο ΥΠ.ΕΣ από τον Δήμο Αγράφων, όπως ειδικότερα ορίζεται σε εγκύκλιο. Η ισχύς της παρούσας εγκυκλίου ορίζεται σε 24 μήνες από την έκδοσή της. Το ανωτέρω ποσό θα εγγραφεί στον Π/Υ 2022 του Δήμου μας σε επόμενη αναμόρφωση.