Σε δημοπρασία ο δημοτικός ξενώνας στην Δομνίστα

2396

Σε δημοπρασία πλειοδοτική φανερή και προφορική προβαίνει ο Δήμος Καρπενησίου για την εκμίσθωση ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Δομνίστας. Ειδικότερα, το όλο ακίνητο αποτελούµενο από ηµιυπόγειο, ισόγειο, πρώτο όροφο και λοιπούς χώρους, ανήκει στην αποκλειστική κυριότητα νοµή και κατοχή του ∆ήµου Καρπενησίου. Οι προς εκµίσθωση χώροι του είναι το ηµιυπόγειο (7 δωµάτια και αποθήκες), το ισόγειο, (3 δωµάτια και αίθουσα καταστήµατος) και ο πρώτος όροφος, (7 δωµάτια ). Το εµβαδότου κάθε ορόφου είναι 230,00τ.µ. περίπου. Το ακίνητο αυτό έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιηθεί ως Καφέ –Μπαρ, Εστιατόριο, Ψησταριά, Ξενώνας, Ξενοδοχείο, Ενοικιαζόµενα δωµάτια, εφόσον πληροί τις εκάστοτε υγειονοµικές διατάξεις. Ο Μισθωτής µπορεί να επιλέξει µία ή περισσότερες από τις ανωτέρω χρήσεις, καθώς εντός του µισθίου υπάρχει εξοπλισµός, Πέραν από τους εκµισθούµενους χώρους, ο µισθωτής δικαιούται µε τη νόµιµη διαδικασία να υποβάλει αίτηση για χορήγηση άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισµάτων στην κεντρική πλατεία σε χώρο επιδεικνυόµενο από την Τεχνική Υπηρεσία µε πληρωµή τέλους.
Στις 25/6/2019 η δημοπρασία
Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί στις 25/06/2019, ώρα 13:00 έως 13:15 στο δηµοτικό κατάστηµα Καρπενησίου ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής. Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόµενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε πέντε(5) χρόνια από την υπογραφή του µισθωτηρίου συµβολαίου µε δικαίωµα παράτασης σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Το κατώτερο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150,00€) ευρώ µηνιαίο µίσθωµα.Ο µισθωτής δεν θα δικαιούται να ζητήσει µείωση του µισθώµατος εκτός εάν υπάρξει σχετική νοµοθετική ρύθµιση.
Εγγύηση για συμμετοχή στη δημοπρασία
Οι ενδιαφερόµενοι για να λάβουν µέρος στη δηµοπρασία, πρέπει να προσκοµίσουν στην επιτροπή δηµοπρασιών του ∆ήµου, εγγύηση συµµετοχής με το ποσό των 180,00€. Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να µην είναι οφειλέτες του ∆ήµου Καρπενησίου και να µην έχουν καµία εκκρεµότητα και αντιδικία µε το ∆ήµο την τελευταία πενταετία.
Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από το Τµήµα Προσόδων ηµέρες ∆ευτέρα µε Παρασκευή και ώρες 8.00 – 14.00 ∆ιεύθυνση Εθνικής Αντίστασης 1- Καρπενήσι Τηλέφωνο 22373 50064 FAX 2237 3 50062
Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να επισκέπτονται το µίσθιο κατόπιν συνεννοήσεως µε τον Αντιδήµαρχο Καρπενησίου κ. Κουτροµάνο Ταξιάρχη (τηλ. 22373 50054)
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί και στην ηλεκτρονική σελίδα του ∆ήµου µας http://karpenissi.gr.