Σε δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του ξενώνα στη Δομνίστα προβαίνει ο Δήμος Καρπενησίου. Αναλυτικότερα, το όλο ακίνητο αποτελούμενο από ημιυπόγειο, ισόγειο, πρώτο όροφο και λοιπούς πέριξ αυτού χώρους, ανήκει στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή του Δήμου Καρπενησίου και βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Δομνίστας. Οι προς εκμίσθωση χώροι αυτού είναι:α. Το ημιυπόγειο (7 δωμάτια και αποθήκες).β. Το ισόγειο, (3 δωμάτια και αίθουσα καταστήματος).γ. Ο πρώτος όροφος, (7δωμάτια).Το εμβαδό εκάστου ορόφου είναι 230,00τ.μ. περίπου. Δύναται να χρησιμοποιηθεί ως Καφέ –Μπαρ, Εστιατόριο, Ψησταριά, Ξενώνας, Ξενοδοχείο, Ενοικιαζόμενα δωμάτια, εφόσον πληροί τις εκάστοτε υγειονομικές διατάξεις. Ο Μισθωτής μπορεί να επιλέξει μία ή περισσότερες από τις ανωτέρω χρήσεις. Εντός του μισθίου υπάρχει εξοπλισμός. Πέραν από τους εκμισθούμενους χώρους, ο μισθωτής δικαιούται με τη νόμιμη διαδικασία να υποβάλει αίτηση για χορήγηση άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων επί της κεντρικής πλατείας σε χώρο επιδεικνυόμενο από την Τεχνική Υπηρεσία με πληρωμή τέλους.

Στις 19 Νοεμβρίου η δημοπρασία

Η δημοπρασίαθα διεξαχθεί στις 19 Νοεμβρίου 2020, ώρα 13:00 έως 13:15 στο δημοτικό κατάστημα Καρπενησίου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δημοτικού Συμβουλίου.Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε εννιά (9) χρόνια από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου με δικαίωμα παράτασης. Το κατώτερο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται σε εκατόν πενήντα  (150,00€) ευρώ μηνιαίο μίσθωμα, αναπροσαρμοζόμενο τελικά στο επιτευχθησόμενο οριστικό ποσό μηνιαίου μισθώματος από τη δημοπρασία αποτέλεσμα.Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του εν τη διακηρύξει οριζομένου ελαχίστου ορίου προσφοράς ολοκλήρου του μισθώματος ενός έτους, ήτοι, ποσό 180,00 €.Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στη δημοπρασία πρέπει να μην είναι οφειλέτες του Δήμου Καρπενησίου και να μην έχουν καμία εκκρεμότητα και αντιδικία με το Δήμο την τελευταία πενταετία.