Ο Δήμος Καρπενησίου προβαίνει σε δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση δημοτικού μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού που βρίσκεται στο Παλαιό Μικρό Χωριό.
Σταθμός Παραγωγής
Το κτίριο του σταθμού παραγωγής είναι μια συμβατική κατασκευή με διαστάσεις 5,7×7,0x5,0m περίπου με υψόμετρο τοποθέτησης του στροβίλου ίσο με 846,10. Το κτίριο είναι μονώροφο και είναι κατασκευασμένο βασικά από σκυρόδεμα. Η σκεπή του αποτελείται από δίρριχτη κεκλιμένη σκεπή η οποία επικαλύπτεται με κεραμίδια. Σε ειδική διαμόρφωση του δαπέδου του κτιρίου εδράζεται ο στρόβιλος, ενώ ο υπόλοιπος εξοπλισμός εδράζεται πάνω στο δάπεδο. Το γεωτεμάχιο στο οποίο βρίσκεται το κτίριο του ΜΥΗ είναι έκτασης 4310.84 τ.μ.
Το σύστημα χρήζει εκτεταμένων επισκευών σε όλα του τα στοιχεία (Δομικά – Ηλεκτρομηχανολογικα – Υδραυλικά).
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του ΜΥΗΣ, σύμφωνα με τον οποίο θα υπογραφεί και το πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής, επισυνάπτεται το από 21/5/2021 έγγραφο της τεχνικής Υπηρεσίας
Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στις 14/12 /2021, ώρα 12:00 έως 12:15 στο δημοτικό κατάστημα Καρπενησίου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που έχει ορισθεί με την αριθμ. 16/2021 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) χρόνια από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου και με το δικαίωμα παράτασης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Το κατώτερο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται σε διακόσια (200,00€) ευρώ μηνιαίο μίσθωμα, αναπροσαρμοζόμενο τελικά στο επιτευχθησόμενο οριστικό ποσό μηνιαίου μισθώματος από τη δημοπρασία αποτέλεσμα.
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Καρπενησίου http://karpenissi.gr.
Ενστάσεις κατά των όρων της διακήρυξης μπορούν να κατατεθούν έως την Παρασκευή 10/12/2021 στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.
Σε περίπτωση που η δημοπρασία για οποιοδήποτε λόγο αποβεί άγονη τότε αυτή θα επαναληφθεί (μετά από μία εβδομάδα) στις 21/12/2021 στον ίδιο τόπο και ώρα χωρίς να απαιτείται νέα δημοσίευση. Αν και η δεύτερη δημοπρασία αποβεί άγονη η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απ’ ευθείας συμφωνία, οι όροι της οποίας καθορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό.
Πληροφόρηση ενδιαφερομένων Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Τμήμα Προσόδων ημέρες Δευτέρα με Παρασκευή και ώρες 8.00 – 14.00, στο νέο Δημαρχείο στον Ξηριά. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να επισκέπτονται το μίσθιο κατόπιν συνεννοήσεως με τον Αντιδήμαρχο Καρπενησίου κ. Κεραμάρη Δημήτριο (τηλ. 22373 50054).