Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό προκηρύσσει ο Δήμος Αγράφων για την ανάθεση των έργων «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Ραπτοπούλου Δ.Ε. Ασπροποτάμου» προϋπολογισµού 110.000,00 € µε ΦΠΑ (24%) και «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Αγράφων Δ.Ε. Αγράφων» προϋπολογισµού 110.000,00€ µε ΦΠΑ (24%). Το πρώτο έργο περιλαμβάνει εργασίες διαπλατύνσεων και τεχνικών έργων για τη βελτίωση του δημοτικού οδικού δικτύου και των υποδομών της Τ.Κ. Αγράφων Δ.Ε. Αγράφων. Το έργο θα εκτελεστεί στην Δ.Ε. Αγράφων. Το δεύτερο έργο περιλαμβάνει εργασίες  τεχνικών έργων για τη βελτίωση του δημοτικού οδικού δικτύου και των υποδομών της Τ.Κ. Ραπτοπούλου Δ.Ε. Ασπροποτάμου σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή. Το έργο θα εκτελεστεί στην Δ.Ε. Ασπροποτάμου. Η προθεσμία εκτέλεσης του κάθε έργου είναι διακόσιες πενήντα (250) ημέρες. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε κατηγορία έργων οδοποιίας. Κύριο κριτήριο είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Έως 1 Ιουλίου οι προσφορές

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 1η Ιουλίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ, ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιουλίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο πρωτόκολλο του Δήμου Αγράφων στο Δημοτικό Κατάστημα Κερασοχωρίου Ταχ. Δ/νση Κερασοχώρι Τ.Κ. 36071.