Ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών και συστήματος αυτόματης ανάγνωσης ενδείξεων του Δήμου Καρπενησίου» προκηρύσσει ο Δήμος Καρπενησίου.

Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος αυτόματης ανάγνωσης ενδείξεων ψηφιακών υδρομετρητών (AMR) αποτελούμενο από εξοπλισμό, λογισμικά και υπηρεσίες που στοχεύει στην δραστική μείωση του μη τιμολογούμενου νερού του Δήμου Καρπενησίου.

Το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει 5.500 ψηφιακούς υδρομετρητές (ΨΥ), Φορητό Εξοπλισμό (ΦΕ) και λογισμικά Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ). Τέλος η σύμβαση περιλαμβάνει εξειδικευμένες υπηρεσίες εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία, εκπαίδευσης, παράδοση τεκμηρίωσης, δοκιμαστικής λειτουργίας, προληπτικής συντήρησης και εγγυημένης λειτουργίας. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε ποσό ίσο με 2.362.000 € μη συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ (24%).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 27 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της και αναλύεται ως ακολούθως: 12 μήνες για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε αποδοτική λειτουργία του εξοπλισμού και των λογισμικών της πράξης, 3 μήνες για την εκπαίδευση, την παράδοση της τεκμηρίωσης, τη δοκιμαστική λειτουργία και την προληπτική συντήρηση και12 μήνες για την εγγυημένη λειτουργία.

Έως 5 Σεπτεμβρίου οι προσφορές

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 5η Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 23:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα γίνει την 7η Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 10:00. Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 22 Ιουλίου 2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).