Την αδυναμία εκτέλεσης της υπηρεσίας για τον Τεχνικό Ασφαλείας από το προσωπικό του Δήμου, διαπιστώνει ο Δήμος Καρπενησίου και για το λόγο αυτό εγκρίνει την ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας σε εξωτερικό συνεργάτη. Συγκεκριμένα, ο Δήμος προέβη στην ανάθεση της υπηρεσίας σε εξωτερικό συνεργάτη, μετά τις δηλώσεις μη αποδοχής καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας  των υπαλλήλων:1)Αναστασιάδη Κλήμη, 2)Καράμπελα Παναγιώτη,3)Μπούα Δημήτριο και 4) Τάκη Κωνσταντίνο, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη ότι η υπάρχουσα σύμβαση με τον Τεχνικό Ασφαλείας, λήγει στις 30 Δεκεμβρίου 2021.

Να τονιστεί ότι κατ’ εξαίρεση στο βαθμό που επιβάλλεται από τις αρχές της  αναγκαιότητας, της οικονομικότητας και της αποδοτικότητας, είναι επιτρεπτή η  ανάθεση παροχής υπηρεσιών έναντι αμοιβής σε τρίτους ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα όταν οι εργασίες είναι ειδικής φύσεως, για την εκτέλεση των οποίων απαιτείται είτε προσωπικό με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, προσόντα τα οποία αποδεδειγμένως δε διαθέτει το ήδη υπηρετούν προσωπικό, είτε η χρήση τεχνικών μέσων που δεν έχει ο οικείος φορέας, είτε αυτή δεν έχει στελεχωθεί με το προβλεπόμενο προσωπικό άνευ υπαιτιότητας του ενδιαφερομένου (Ν.Π.Δ.Δ).