Έως 23 Δεκεμβρίου οι προσφορές

Επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό προκηρύσσει ο Δήμος Καρπενησίου με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την  «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση καιρικών συνθηκών 2019-2020», ενδεικτικού προϋπολογισμού 38.201,92 ευρώ με το Φ.Π.Α.. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του Δήμου Καρπενησίου τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ., όπου είναι και ημερομηνία λήξης παραλαβής προσφορών, στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καρπενησίου, Ύδρας 6. Στο διαγωνισμό έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω προκήρυξης. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα τεύχη της μελέτης παρέχονται καθημερινά έως την 20η Δεκεμβρίου 2019 από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου (τηλ. 2237350075).