Τη συντήρηση και επισκευή της δεξαμενής ύδρευσης στο Ραπτόπουλο αποφάσισε ο Δήμαρχος Αγράφων Αλέξης Καρδαμπίκης, με σκοπό να απομακρυνθούν τυχόν ρύποι, ώστε να διασφαλιστεί η καθαρότητα του πόσιμου νερού για τους δημότες της Τ.Κ. Ραπτοπούλου. Η υπηρεσία δόθηκε με απευθείας ανάθεση στην εταιρία «Αντιρρυπαντική Express» Γενικές Κατασκευαστικές Εργασίες, έναντι του ποσού των 652,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η διάρκεια της ανάθεσης ορίζεται για δέκα (10) ημέρες από την ανάθεση. Η πληρωμή της αξίας της  υπηρεσίας  θα γίνει μετά την έκδοση των σχετικών παραστατικών, τη σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής και την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής.