Την αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών με τίτλο: «Συντήρηση επισκευή δικτύων
ύδρευσης και αποχέτευσης Δημοτικών Ενοτήτων», από το προσωπικό του Δήμου
και την ανάθεση της εργασίας σε ιδιώτη αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή
Δήμου Αγράφων.
Αναλυτικότερα, είναι γνωστό το Τμήμα Υποδομών και Δικτύων της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών δε διαθέτει κανένα υπάλληλο με την ειδικότητα του
υδραυλικού. Συνεπώς η εν λόγω υπηρεσία δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις
ανάγκες συντήρησης των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου
Αγράφων. Η συντήρηση και επισκευή των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης
απαιτεί τη συνεχή απασχόληση έμπειρου προσωπικού, το οποίο θα πρέπει
ταυτόχρονα να επισκευάζει άμεσα βλάβες σε όλες τις κοινότητες των Δημοτικών
Ενοτήτων. Για τους λόγους αυτούς θεωρήθηκε ότι είναι αναγκαία η εκτέλεση των
υδραυλικών εργασιών όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου από ιδιώτη
υδραυλικό.