Τη διενέργεια οικονομικού ελέγχου του Δήμου Καρπενησίου έτους 2020 από ορκωτούς λογιστές αποφάσισε το Δ.Σ. του εν λόγω Δήμου. Ειδικότερα το έργο του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή, αφορά τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεων αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) του Δήμου. Επίσης ο ίδιος εφαρμόζει τις αρχές  και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών, οι οποίες συμφωνούν με τις βασικές αρχές των διεθνών ελεγκτικών προτύπων. Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής υποχρεούται να καταρτίζει και έκθεση ελέγχου, η οποία υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.