Στον έλεγχο των οικονομικών του για το έτος 2021 προβαίνει ο Δήμος Καρπενησίου και για το λόγο αυτό αναθέτει τον έλεγχο αυτών σε Ορκωτό λογιστή. Την εκτέλεση της υπηρεσίας αναλαμβάνει η εταιρεία με την επωνυμία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών», έναντι συνολικού ποσού 6.448,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίου από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με την τεχνική έκθεση εκτέλεση της προς ανάθεση υπηρεσίας.