Σε προδικαστική προσφυγή προχώρησε ο Ιωάννης Κορέντζελος, ένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Εσωτερική οδοποιία Δήμου Καρπενησίου», προϋπολογισμού: 520.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%).

Ο λόγος της προσφυγής του έγκειται στο γεγονός ότι η Επιτροπή ανέδειξε ως ανάδοχο του έργου τον 2οκατά σειρά συμμετέχοντα “ΦΛΩΡΑΚΗΣ Ε. & ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ Θ. Α.Ε.” με ποσοστό28,77%, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση ΣτΕ καθώς και τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Να θυμίσουμε ότι στο συγκεκριμένο διαγωνισμό υπήρξε ασυμφωνία ως προς τη διατύπωση του περιεχομένου σχετικά με τον χρόνο ισχύος της εγγυητικής, ανάμεσα στην διακήρυξη και στην περίληψη της διακήρυξης.

Η Οικονομική Επιτροπή Καρπενησίου από τη μεριά της λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του ΣτΕ, η οποία αναφέρει ότι “…ότι ο διαγωνισμός διέπεται κατά πρώτον από τη διακήρυξη που αποτελεί τη βάση διενέργειας του και καθορίζει όλα τα συμβατικά και λοιπά στοιχεία, καθώς και τη σειρά ισχύος τους. Όλα τα άλλα στοιχεία της δημοπρασίας έπονται της διακηρύξεως κατά τη σειρά ισχύος και οι ειδικότεροι όροι τους, σε περίπτωση ασυμφωνίας δεν υπερισχύουν, ούτε μεταβάλλουν τους όρους της διακηρύξεως”.  Συνεπώς “Αν υπάρχει  ασυμφωνία διακήρυξης και δημοσιευομένης περίληψης υπερισχύει η διακήρυξη”, επιμένει ο Δήμος οπότε και η Επιτροπή εμμένει στην απόφασή της.

Βέβαια, στην προκειμένη περίπτωση αξίζει να θυμίσουμε ότι το λάθος που έφερε το μπέρδεμα το έκανε ο Δήμος Καρπενησίου, όπως παραδέχεται σε προηγούμενη απόφαση που αναρτήθηκε στο ‘Διαύγεια’.