Συγκροτήθηκε η Επιτροπή «Άγραφα 1821 – 2021»

Σε πυρετό προετοιμασιών βρίσκονται τα Άγραφα με σκοπό την συμμετοχή τους στον εορτασμό για τη συμπλήρωση 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, με σειρά σχετικών δράσεων, ερευνών και εκδηλώσεων. Η επιτροπή θα αποτελείται από 9 μέλη, ως ακολούθως: Κοτρώνα Αννέτα, Δημοτική σύμβουλος της πλειοψηφίας, η οποία ορίζεται Πρόεδρος της επιτροπής, π. Ευάγγελος Φεγγούλης, εκπρόσωπος Ιεράς Μητροπόλεως Καρπενησίου ιερέας, Κωνσταντίνος Μπουμπουρής, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου Μαραθιωτών – συγγραφέας, Χρήστος Κοσμάς, εκ μέρους του Πολιτιστικού Συλλόγου των απανταχού Κερασοβιτών «Το Καραούλι», Κωνσταντίνος Χαραμής, εκ μέρους του συλλόγου Τριποταμιτών Αιτωλοακαρνανίας- δάσκαλος, Κολοκώτσιος Βασίλης, Δημοτικός σύμβουλος, εκ μέρους της δημοτικής παράταξης της κ. Σουλιώτη, Γρηγόρης Παπαθανάσης, εκπρόσωπος του Δημάρχου, Γενικός Γραμματέας Δ. Αγράφων-εκπαιδευτικός, Βονόρτα Μαρία-Ελένη Ιδιώτης, πολιτικός Επιστήμονας, καθώς και ένας Δημοτικός σύμβουλος, εκ μέρους της δημοτικής παράταξης του κ. Μπαμπαλή. Η επιτροπή θα συνεδριάζει τακτικά και τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, με φυσική παρουσία ή με τηλεδιάσκεψη ή όταν το ζητήσει ο Πρόεδρος για επείγοντα λόγο ή όταν το ζητήσουν πέντε μέλη της. Η επιτροπή συνεδριάζει, αφού διαπιστωθεί απαρτία των πέντε μελών. Οι αποφάσεις της επιτροπής λαμβάνονται με την πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Σκοπός της Επιτροπής

Σκοπός της Επιτροπής είναι: Η συμβολή στην κατάρτιση του προγράμματος δράσεων, ερευνών και εκδηλώσεων του Δήμου Αγράφων στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, με σκοπό την ανάδειξη συμβολής της Αγράφων και των ανθρώπων της στην προεπαναστατική και επαναστατική περίοδο του 1821. Η εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων, ερευνών και εκδηλώσεων. Η επεξεργασία των προτάσεων που κατατίθενται στο Δημοτικό Συμβούλιο και διαβιβάζονται στην επιτροπή, για πραγματοποίηση δράσεων, ερευνών και εκδηλώσεων από επιστημονικούς, πολιτιστικούς, εκπαιδευτικούς ή άλλους φορείς. Η παροχή συντονιστικής βοήθειας στους φορείς, για υλοποίηση των προτάσεων που θα επιλέξει το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο συντονισμός των δράσεων, ερευνών και εκδηλώσεων που θα επιλέξει το Δημοτικό Συμβούλιο. Η συνεργασία με αντίστοιχες επιτροπές Δήμων, Περιφερειών και Φορέων. Η συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα, επιστημονικά σωματεία και φορείς για άντληση υλικού σχετικού με τις προς υλοποίηση δράσεις, έρευνες και εκδηλώσεις. Η συνεργασία με  την εκπαιδευτική κοινότητα όλων των βαθμίδων του Δήμου Αγράφων, προς το σκοπό της βιωματικής συμμετοχής των μαθητών στον εορτασμό. Η επικοινωνία και δημοσιοποίηση των δράσεων, ερευνών και εκδηλώσεων, μέσω δελτίων τύπου στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και την ιστοσελίδα του Δήμου Αγράφων. Η επιτροπή έχει εισηγητικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Οι εισηγήσεις της κατατίθενται στο Δημοτικό Συμβούλιο.Η συμμετοχή των μελών στην επιτροπή είναι τιμητική και άμισθη.