Συνολικού προϋπολογισμού 54.043,83€
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγράφων αποφάσισε ομόφωνα την πραγματοποίηση
Συνοπτικού διαγωνισμού, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης από
οικονομικής άποψης προσφορά συναρτήσει της τιμής για την ανάδειξη αναδόχου με σκοπό
την παροχή υπηρεσίας με τίτλο:
«Εκτέλεση της συγκοινωνίας στις δημοτικές ενότητες του Δήμου Αγράφων» που έχει χρονική
ισχύ ενός ημερολογιακού έτους και συνολικό προϋπολογισμό 54.043,83 €
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (13%) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό για τα έτη 2020
και 2021 κατά 7.939,55 € και 46.104,28 € αντιστοίχως.
Προσφορές γίνονται δεκτές με βάση τους Πίνακες του Παραρτήματος
Β’. Η δαπάνη πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Ο
διαγωνισμός πρόκειται να διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής
του Δήμου Αγράφων, την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020 και ώρα
11:30 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Κερασοχωρίου.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται είτε να υποβάλουν ενώπιον της επιτροπής, είτε να αποστείλουν
τις έγγραφες προσφορές τους στο γραφείο Πρωτοκόλλου, το αργότερο μέχρι και την
προηγουμένη (εργάσιμη) της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή Παρασκευή 23
Οκτωβρίου 2020 και ώρα 14:00 μ.μ. Σημειώνεται ότι προσφορές που κατατίθενται μετά την
ώρα που προαναφέρεται, λογίζονται ως εκπρόθεσμες, δε λαμβάνονται υπόψη και
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. Προφορές οι οποίες υποβληθήκαν ή
ταχυδρομήθηκαν εμπρόθεσμα, αλλά δεν έφτασαν εγκαίρως στον δήμο, επιστρέφονται και
αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.
Η μελέτη αφορά στην παροχή υπηρεσίας για την συγκοινωνία των Δημοτικών Ενοτήτων του
Δήμου Αγράφων με χρονική ισχύ ενός ημερολογιακού έτους για τις οποίες δεν εξυπηρετείται
από το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Νομού Ευρυτανίας και ορίζεται βάσει των κείμενων διατάξεων-
νομοθεσιών των αντίστοιχων άρθρων.
Ειδικότερα, σημειώνεται ότι το συγκοινωνιακό έργο για την περίοδο Νοεμβρίου 2020 έως
Νοεμβρίου 2021 θα περιλαμβάνει τα κάτωθι δρομολόγια:

 • Ραπτόπουλο – Κέδρα & Αντίστροφα
 • Διασταύρωση Αμπάρες – Τσούκα Τριπόταμος – Διασταύρωση Αμπάρες
 • Καρπενήσι – Βίνιανη – Δάφνη – Μαυρομάτα & Αντίστροφα
 • Καρπενήσι – Βίνιανη – Κρέντη – Δυτική Φραγκίστα – ενδιάμεσο: (Βούλπη – Βελαώρα –
  Τοπόλιανα –
  Δαφνούλα) – Νέο Αργύρι – Ραπτόπουλο.
 • Ραπτόπουλο – Γρανίτσα – Λιθοχώρι – Λημέρι – Βούλπη – Παλαιοκατούνα –
  Τριπόταμος – Γέφυρα Τατάρνας – Αγρίνιο & Αντίστροφα.
 • Ραπτόπουλο – Λεπιανά – Τοπόλιανα – Γέφυρα Τατάρνας – Αγρίνιο & Αντίστροφα.