Την ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες συμβούλου της πράξης «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Καρπενησίου»» αποφάσισε ο Δήμαρχος Καρπενησίου Νίκος Σουλιώτης.

Ως ανάδοχος για την εκτέλεση της υπηρεσίας και την παροχή συμβουλών ορίζεται η εταιρεία με την επωνυμία ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ(δ.τ. ΙΟΤ PROJECTS), έναντι συνολικού ποσού 12.300,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Συγκεκριμένα η εν λόγω εταιρεία αναλαμβάνει τη μελέτη δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου, την αναλυτική έκθεση όπου θα περιγράφονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες υποστήριξης για την ωρίμανση της πρότασης και για την πληρότητα του φακέλου της πράξης που θαυποβληθεί, τις υπηρεσίες μετά τηνυποβολή της πρότασης,  καθώς και τις ενέργειες για τηνπροετοιμασία και τη διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας του κυρίως υποέργου της πράξης δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής,μετά την υποβολή τιμολογίου από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.