Τις ενεργειακές του ανάγκες επιθυμεί να καταγράψει ο Δήμος Καρπενησίου, ώστε να καταφέρει να διευθετήσει αυτές, με την εφαρμογή έξυπνων μεθόδων για την εξοικονόμηση ενέργειας προς όφελος του Δήμου.
Για το λόγο αυτό ο Δήμαρχος Καρπενησίου Νίκος Σουλιώτης αποφάσισε να αναθέσει την υπηρεσία «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την εκπόνηση έκθεσης ανάλυσης ενεργειακών αναγκών του Δήμου Καρπενησίου» στην εταιρεία ENERES HELLAS CPMIKE έναντι συνολικού ποσού 7.500,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίου από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.