Στα ίδια επίπεδα με το 2023 τα τέλη 2024 Δήμου Αγράφων.

1342

Στον καθορισμό των δημοτικών τελών ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, κοινοχρήστων χώρων, ενταφιασμού, διαφήμισης, καθαριότητας – φωτισμού και συντελεστή ΤΑΠ έτους 2024 προχώρησε ο Δήμος Αγράφων. Οι τιμές των τελών του 2024 κυμάνθηκαν στα ίδια επίπεδα με αυτές του 2023. Αναλυτικότερα, όσον αφορά τον ενιαίο συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας ΤΑΠ για όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου Αγράφων αυτός ορίζεται στο 0,25/οοο. Στα κτίσματα εκτός σχεδίου στο Δήμο Αγράφων  να ορισθεί  ίδια τιμή ζώνης με τα εντός σχεδίου ανά Τοπική Κοινότητα. Για τα οικόπεδα εκτός σχεδίου να ορισθεί τιμή ζώνης  τα 79,24€ / τμ. 

Σχετικά με τα τέλη ύδρευσης οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής: Πάγιο συμπεριλαμβανομένου της ελάχιστης κατανάλωσης σε οικίες- στάβλοι 25,00 ευρώ ετησίως, σε καφενεία 30,00 ευρώ ετησίως, σε ψησταριές, εστιατόρια, ενοικιαζόμενα δωμάτια 30,00 ευρώ ετησίως, σε ξενοδοχεία 80,00 ευρώ ετησίως, σε βιοτεχνίες – εργοστάσια 80,00 ευρώ ετησίως και σε λοιπά καταστήματα 30,00 ευρώ ετησίως. Σχετικά με το δικαίωμα σύνδεσης στο δίκτυο ύδρευσης η τιμή θα ανέρχεται στο ποσό των 100,00 €/παροχή για απόσταση έως 10 m από το δίκτυο. Άνω των 10 m η χρέωση θα γίνεται απολογιστικά. Το δικαίωμα σύνδεσης στο δίκτυο αποχέτευσης θα ανέρχεται στο ποσό των 100,00 €/σύνδεση, ενώ το τέλος επανασύνδεσης μετά από διακοπή δύο ετών θα ανέρχεται στο ποσό των 50,00 €. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ. Για τις παραβάσεις των κανονισμών λειτουργίας των δικτύων του Δήμου επιβάλλονται πρόστιμα όπως ορίζονται στον κανονισμό.

Τέλη αποχέτευσης

Τα τέλη αποχέτευσης θα ανέρχονται στο 30% του παγίου κατανάλωσης νερού. Δικαίωμα σύνδεσης στο δίκτυο αποχέτευσης 100,00 €/ανά σύνδεση. Ορίζεται ως ελαχίστη οικιακή κατανάλωση η ποσότητα των τριάντα (20) κ.μ. νερού ανά μήνα. Αντίστοιχα για τα καταστήματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια, ξενοδοχεία ορίζεται ως ελάχιστη κατανάλωση η ποσότητα των πενήντα (30) κ.μ. νερού ανά μήνα. Για τα παραδοσιακά καφενεία ορίζεται ως μέση κατανάλωση η ποσότητα των τριάντα (30) κ.μ. νερού ανά μήνα και για το λόγο αυτό η ποσότητα αυτή θα χρεώνεται με την κατώτερη δυνατή τιμή. Για τα οικόπεδα ή Αγροτεμάχια με παροχή ύδατος η ελάχιστη κατανάλωση ορίζεται σε πέντε (5) κ.μ. νερού ανά μήνα. Η περίοδος καταμέτρησης  της κατανάλωση ύδατος για Τοπικές Κοινότητες, είτε οικισμούς, είτε μεμονωμένες παροχές οι οποίες υδρεύονται από αντλιοστάσια θα έχει ετησία διάρκεια λόγω αύξησης του κόστους ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ για τις υπόλοιπες μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες. Η κατανάλωση θα αθροίζεται συνολικά κατά την περίοδο κατανάλωσης και θα διαιρείται με τους μήνες κατανάλωσης. Για να τον υπολογισμό του ποσού, ο μήνας που γίνεται η καταμέτρηση, λογίζεται ως ολόκληρος μήνας, ανεξάρτητα από την ημερομηνία της καταμέτρησης, εάν δηλαδή αυτή γίνεται στην αρχή ή στο τέλος του μήνα.

Ποιοι ωφελούνται

Μείωση κατά  50% θα δουν στα τέλη τους οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, οι οποίες είναι: Οικογένειες με άτομα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% με συνολικό εισόδημα έως 20.000€. Προκειμένου για μονοπρόσωπες οικογένειες με εισόδημα έως 15.000€. Η Ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνά τις 300.000,00 ευρώ. Η παροχή ύδρευσης να είναι στο όνομα τους ή στο όνομα του/της συζύγου ή είναι υπόχρεος και αφορά στην κατοικία τους, καθώς και οικογένειες που έχουν προστατευόμενο μέλος με αντίστοιχη αναπηρία θα γίνεται έκπτωση 50%.

Τέλη άρδευσης

Την επιβολή των τελών άρδευσης παγίων και  κατανάλωσης  για το οικονομικό έτος 2024, σε βάρος αυτών που κάνουν χρήση των δικτύων αρδεύσεως του Δήμου αποφάσισε ο Δήμος Αγράφων. Σε περιοχές και σε Τοπικές Κοινότητες που δεν θα υπάρχει κάποιο κόστος για τον Δήμο Αγράφων δε θα επιβάλλονται τέλη Αρδεύσεως. Τα τέλη άρδευσης, για τη χρέωση των αγροκτημάτων, στο σύνολο του Δήμου Αγράφων, αναλύονται ως εξής : 1. Πάγιο άρδευσης: 50,00 ευρώ ανά έτος ή αρδευτική περίοδο. Το πάγιο εφαρμόζεται  για κάθε ανεξάρτητο αγρόκτημα- ακίνητο  που αρδεύονται από ανοικτού τύπου δίκτυα (αύλακες κ.λπ.) αλλά αποκλειστικά με φυσική ροή ύδατος (δηλ. ποτάμια, πηγές κ.λ.π.). Το πάγιο αρδεύσεως χρεώνεται για αγροτεμάχια έως δυο (2) στρεμμάτων. Για αγροτεμάχια άνωθεν των δύο στρεμμάτων προσαυξάνεται κατά πέντε (5) Ευρώ το στρέμμα. 2.Πάγιο άρδευσης 300,00 ευρώ ανά έτος ή αρδευτική περίοδο. Το πάγιο εφαρμόζεται  για κάθε ανεξάρτητο αγρόκτημα- ακίνητο που χρησιμοποιούν ως μέσο παροχής ύδατος τα αντλιοστάσια χωρίς την χρήση υδρομέτρου. Το πάγιο αρδεύσεως χρεώνεται για αγροτεμάχια έως δυο (2) στρεμμάτων. Για αγροτεμάχια άνωθεν των δύο στρεμμάτων προσαυξάνεται κατά πενήντα (50) Ευρώ το στρέμμα.     3.Πάγιο άρδευσης 50,00 ευρώ ανά έτος ή αρδευτική περίοδο. Για τα αγροκτήματα που αρδεύονται από αντλιοστάσια με  κλειστού τύπου δίκτυα (με υδρόμετρα κ.λ.π.) οι τιμές χρέωσης ανά κυβικό , ισχύουν ως εξής: Καταμέτρηση κατανάλωσης ανά έτος.

Τέλη καθαριότητας – φωτισμού

Οι τιμές για τα τέλη καθαριότητας – φωτισμού, για το έτος 2024 προτάθηκε από το Δ.Σ. να  διαμορφωθούν ως εξής: Οικιακή χρήση 1,35 € / τμ, Κοινωφελής, μη κερδοσκοπική & φιλανθρωπική χρήση 1,35 € / τμ  και Άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας 1,70 € /τμ. Επίσης ο συντελεστής φόρου των ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2024 παραμένει ως έχει και συγκεκριμένα για τους στεγασμένους χώρους σε 0,07 € ανά τμ ετησίως. Η παρούσα απόφαση θα ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2024 και μέχρι τροποποίησής της ή λήψη νέας από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Τέλη Κοινοχρήστων χώρων και κοιμητηρίων

Σχετικά με τις τιμές των κοινοχρήστων χώρων αυτές διαμορφώνονται ως εξής: για τραπεζοκαθίσματα σε πεζοδρόμια και πλατείες η τιμή ανέρχεται στα 5,00 ευρώ/ τ.μ. ανά έτος, ενώ η ίδια τιμή ισχύει και τα τραπεζοκαθίσματα στα λοιπά πεζοδρόμια. Όσον αφορά την τοποθέτηση διαφόρων οικοδομικών υλικών σε πεζοδρόμιο οδών η τιμή ανέρχεται στο ποσό των 5,00 ευρώ/τ.μ. ανά έτος. Η τοποθέτηση κάδων οικοδομικών υλικών θα ανέρχεται στην τιμή των 50 ευρώ ανά έτος και η εναπόθεση υλικών και πεζοδρόμιο οδών 10 ευρώ ανά έτος. Όσον αφορά τα τέλη κοιμητηρίων το ύψος αυτών είναι ανάλογο του κόστους παροχής της αντίστοιχης υπηρεσίας και προσδιορίζεται αντικειμενικά με κριτήριο το βαθμό χρήσεως της υπηρεσίας από κάθε κατηγορία υπόχρεων. Ως προς τα Δημοτικά Τέλη 2024 προτείνεται το δικαίωμα ενταφιασμού σε δημοτικές και τοπικές κοινότητες του Δήμου Αγράφων ως εξής: 50,00 €. Επίσης προτείνεται το ετήσιο τέλος διατήρησης τάφου σε δημοτικές και τοπικές κοινότητες του Δήμου Αγράφων ως εξής: 5,00 € ανά τάφο.