Στα σκαριά η βελτίωση του εθνικού και επαρχιακού δρόμου ΠΕ Ευρυτανίας

0
2338
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Πληθώρα έργων βρίσκονται ήδη υπό εκτέλεση για τον Δήμο Καρπενησίου αλλά και για την Περιφέρεια Ευρυτανίας, και πολλά ακόμη που βρίσκονται σε διαδικασία διαγωνισμού. Σε ανοιχτό διαγωνισμό προχωρά η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2018» \ με προϋπολογισμό 3.145.161,29 € (χωρίς ΦΠΑ). Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζονται οι  24 μήνες.

Το έργο αφορά την  υλοποίηση άμεσων και βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων για τη συντήρηση και  βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Ευρυτανίας, καθώς και  η άμεση επέμβαση για την αντιμετώπιση  απροβλέπτων και επειγουσών αναγκών προκειμένου να εξασφαλιστεί η  οδική ασφάλεια των συγκοινωνιών.

Οι εργασίες που προβλέπονται να εκτελεστούν περιγράφονται στο αναλυτικό τιμολόγιο και  αφορούν, στην άμεση αποκατάσταση  βλαβών των ασφαλτικών οδοστρωμάτων και ανακαίνιση  ασφαλτοταπήτων, στην εκτέλεση χωματουργικών – τεχνικών εργασιών και οδοστρωσίας, στην αντιμετώπιση ελλείψεων στην κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση, στην αποκατάσταση των κατεστραμμένων μεταλλικών στηθαίων και κιγκλιδωμάτων γεφυρών και το λοιπό εξοπλισμό ασφαλείας της οδού.

Ποιοι δικαιούνται να συμμετάσχουν

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις οικονομικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενώσεις. Για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας , οι προσφέροντες υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ στην κατηγορία 3ης τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζοντας δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο παράτημα της προκήρυξης.

Ημερομηνία λήξης προθεσμία ορίζεται η 14/3/2019 ημέρα Πέμπτη ώρα η 10:00 π.μ., ενώ η ημερομηνία αποσφράγισης των φακέλων ορίζεται 18/3/2019  ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Φάκελοι προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

Εντάσεις

Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλεται εντός προθεσμίας 5 ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης , η ένσταση υποβάλλεται μέχρι 5 ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών Για πληροφορίες: Π. Βονόρτας, τηλ. 22373-52428, email: p.vonortas@ evr.pste.gov.gr.