Στη μεταφορά των πλεοναζόντων ταμειακών διαθέσιμών του προβαίνει ο Δήμος Καρπενησίου από τις τράπεζες Πειραιώς και Eurobank στην Τράπεζα της Ελλάδος κατά ποσοστό 95% επί των συνολικών διαθεσίμων. Το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου προβαίνει στην έγκριση της διενέργειας των υποχρεωτικών συναλλαγών του Δήμου Καρπενησίου μέσω του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης που τηρείται στην ΤτΕ. Στις υποχρεωτικές συναλλαγές εντάσσεται και η καταβολή των πάσης φύσεως αμοιβών του προσωπικού του Δήμου, οι οποίοι μισθοδοτούνται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ).

Παράλληλα ως ταμίας του Δήμου ορίζεται η κα Μπούρα Ευαγγελία του Νικολάου, ως εξουσιοδοτημένο όργανο για την διεκπεραίωση της όλης διαδικασίας και για την περίπτωση απουσίας της, ορίζεται ως αναπληρώτρια ταμίας του Δήμου η κα. Καλύβα Σπυριδούλα του Αχιλλέα.

Αναλυτικότερα, με νεότερο έγγραφό του το Υπουργείο Οικονομικών, γνωστοποίησε στο Υπ. Εσωτερικών κατάλογο φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης οι οποίοι έχουν μεν προβεί στο άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην ΤτΕ αλλά, παρά τις συνεχείς υπομνήσεις, εξακολουθούν να μην έχουν μεταφέρει τα εκ του νόμου απαιτούμενα πλεονάζοντα ταμειακά διαθέσιμά τους σε αυτόν, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων. Ως εκ τούτου δεν έχουν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που αφορούν: στη μεταφορά των πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων τους στην Ταμειακή τους Διαχείριση στην ΤτΕ και στην τήρηση του ορίου ρευστότητας εκτός ΣΛΘ μέχρι του ορίου του 5% επί των συνολικών τους διαθεσίμων, καθώς και στη διενέργεια των υποχρεωτικών συναλλαγών των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης μέσω του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης που τηρούν στην ΤτΕ. Στις υποχρεωτικές συναλλαγές εντάσσεται και η καταβολή των πάσης φύσεων αμοιβών του προσωπικού των ΦΓΚ, οι οποίοι μισθοδοτούνται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ). Η σταδιακή μετάπτωση των πάσης φύσεως αμοιβών των ΦΓΚ στην ΤτΕ είναι σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του έτους 2022.