Στις 27 Σεπτεμβρίου ο συνοπτικός διαγωνισμός του έργου «Βελτίωση Υποδομών Τ.Κ. Αγίας Τριάδας»

1640

Συνοπτικό διαγωνισμό για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ», προκηρύσσει ο Δήμος Καρπενησίου, συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 35.500,00 € (με το Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών: Οδοποιίας και Οικοδομικών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Οικονομική προσφορά κ.λπ.), από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καρπενησίου (Ύδρας 6- Καρπενήσι) μέχρι την 24-09-2018. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22373-50077, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Δημήτριος Μπαμπαλής. Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27/09/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρ. 125 τουΝ.4412/16. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν εργοληπτικές επιχειρήσεις Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Περιφερειακής Ενότητας στην αντίστοιχη κατηγορία (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΟΔΟΠΟΙΑΣ) έργου και ποσού 7.000,00 ευρώ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ) και 22.000 ευρώ (ΟΔΟΠΟΙΙΑ) και άνω. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ 2017-2018 και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρπενησίου.