Σήμερα Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2023 θα πραγματοποιηθεί η 3η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη. Δεκαέξι (16) είναι τα θέματα τα οποία θα απασχολήσουν τους συμβούλους και για τα οποία θα κληθούν να λάβουν αποφάσεις. Αυτά αφορούν την έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων Δ.Σ. (19η/2022 και 20η/2022Συνεδρίαση), την τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος-Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικ. έτους 2023, την υποχρεωτική αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του προϋπολογισμού εσόδων –εξόδων οικονομικού έτους 2023, την έγκριση της αριθμ. 1/2023 απόφασης της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ (Έγκριση ετησίου προγράμματος δράσης ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ έτους 2023), την έγκριση της αριθμ. 2/2023 απόφασης της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ (Εισηγητική έκθεση, για την τεκμηρίωση των εσόδων και εξόδων ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ, οικονομικού έτους 2023 και την έγκριση της αριθμ. 3/2023 απόφασης της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ (Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού και στοχοθεσίας οικ. έτους 2023. Ακόμη αποφάσεις θα λάβουν σχετικά με τη διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους, τη συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2023, τις απόψεις επί της από 19-1-23 ένστασης της εταιρείας με δ.τ. «ΕΓΕΚΑ ΟΕ» κατά της με αρ.πρωτ. 11520/4-1-23 ειδικής διαταγής, τη λήψη απόφασης αποδοχής διάλυσης της σύμβασης του έργου «Αξιοποίηση – διαμόρφωση πλατείας Π. Πατραϊκής» αναδόχου ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ, την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου: «Βελτίωση Υποδομών Κ. Ψιανών» αναδόχου Αθανασίου Φέγγου και τον ορισμό μελών επιτροπής παρακολούθησης -παραλαβής προμηθειών, έτους2023 – Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, επιτροπής παρακολούθησης-παραλαβής γενικών υπηρεσιών έτους 2023 – Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών για το έτος 2023 –Τεχνικών Υπηρεσιών, επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των γενικών υπηρεσιών για το έτος 2023 –Τεχνικών Υπηρεσιών, επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής οχημάτων του Δήμου Καρπενησίου για το έτος 2023.