Από ποιους απαρτίζονται

Στη συγκρότηση επτά (7) Επιτροπών προέβη ο Δήμος Αγράφων, για την καλύτερη διευθέτηση των θεμάτων που απασχολούν το Δήμο, όπως προβλέπεται.

Οι Επιτροπές αυτές είναι οι εξής:

1. Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών για έργα συνολικού προϋπολογισμού μέχρι 1.000.000,00€,

2. Επιτροπή παρακολούθησης, παραλαβής και καλής εκτέλεσης υπηρεσιών για το έτος 2022

3. Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών και εργασιών για το έτος 2022,

4. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου, για το έτος 2022

5. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών για το έτος 2022,

6. Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2022 και 

7. Επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2022.

Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών

Αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι να: α)αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων, β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές, δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας, με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους, ε) εισηγούνται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας, στ) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης, ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν, όπου απαιτείται, για τα θέματα που ανακύπτουν, ιδίως για την παράταση του συμβατικού χρόνου, άλλες τροποποιήσεις της σύμβασης και την έκπτωση του αναδόχου και η) γνωμοδοτούν για τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο ενστάσεις και προσφυγές που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της προϊσταμένης αρχής κατά το στάδιο της ανάθεσης και εκτέλεσης. Η σύνθεση της επιτροπής είναι: Τακτικά μέλη: Γκορόγιας Νικόλαος του Κωνσταντίνου, Μαρούλης Νικόλαος του Ιωάννη, Λάμπρου Αποστόλης του Κωνσταντίνου. Αναπληρωματικά Μέλη: Τσιάκου Ιουλία του Μιχαήλ, Στασινού Χρυσάνθη του Κωνσταντίνου, Παπαροϊδάμη Ουρανία του Θεοδώρου.

Επιτροπή παρακολούθησης, παραλαβής και καλής εκτέλεσης υπηρεσιών για το έτος 2022

Η Επιτροπή αποτελείται από τους: Τακτικά μέλη: 1. Λάμπρου Αποστόλης του Κωνσταντίνου, 2. Μαρούλης Νικόλαος του Ιωάννη και 3. Στασινού Χρυσάνθη του Κωνσταντίνου. Αναπληρωματικά Μέλη: 1. Κατσίκης Βασίλειος του Δημητρίου, 2. Παπαροϊδάμη Ουρανία του Θεοδώρου και 3. Γκορόγιας Νικόλαος του Κωνσταντίνου.

Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών και εργασιών

Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση και η παραλαβή της σύμβασης προμήθειας. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου. Αποτελείται από τους: Τακτικά μέλη 1) Γκορόγιας Νικόλαος του Κωνσταντίνου, 2) Κουρκούτα Ελένη του Δημητρίου και 3) Καψάλης Πέτρος του Κωνσταντίνου. Αναπληρωματικά μέλη: 1) Πέγκας Κωνσταντίνος του Βασιλείου, 2) Υφαντής Αλέξανδρος του Παναγιώτη και 3) Γατής Κωνσταντίνος του Γεωργίου.

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου

Η Επιτροπή είναι αρμόδια σε θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Αποτελείται από τους: Τακτικά μέλη1. Κατσίκης Βασίλειος του Δημητρίου,2. Ντουφεκούλας Θωμάς του Κωνσταντίνου και 3. Καψάλης Πέτρος του Κωνσταντίνου.  Αναπληρωματικά Μέλη 1. Γατής Κωνσταντίνος του Γεωργίου, 2. Τσιριμώκος Μιλτιάδης του Αθανασίου και 3. Χόντος Λεωνίδας του Αλεξάνδρου.

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών

Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση και Παραλαβή Προμηθειών για το έτος 2022: (α) υλικών υπηρεσίας ύδρευσης – άρδευσης – αποχέτευσης, (β)υλικών υπηρεσίας καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού, (γ) υλικών τροφίμων κ.λπ. ειδών μαθητικών Εστιών & Παιδικού Σταθμού, (δ) καυσίμων, ελαιολιπαντικών και παροχών σε είδος εργαζομένων(είδη ατομικής προστασίας, γάλατα κλπ.), (ε) μισθώσεων μηχανημάτων έργων, (ζ) λοιπών προμηθειών.

(α) υλικών υπηρεσίας ύδρευσης – άρδευσης – αποχέτευσης:

Τακτικά μέλη: 1. Μπισμπίκης Κωνσταντίνος του Βασιλείου, 2. Πέγκας Κωνσταντίνος του Βασιλείου, 3. Λάππας Κωνσταντίνος του Ιωάννη. Αναπληρωματικά Μέλη: 1. Τσιρογιάννης Δημήτριος του Κωνσταντίνου, 2. Κουτσοθανάσης Ανδρέας του Δημητρίου και 3. Πεζούλα Ελένη του Δημητρίου.

(β) υλικών υπηρεσίας καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού

Τακτικά μέλη: 1 Πέγκας Κωνσταντίνος του Βασιλείου, 2 Μπισμπίκης Κωνσταντίνος του Βασιλείου, 3 Ντουφεκούλας Θωμάς του Κωνσταντίνου. Αναπληρωματικά Μέλη: 1 Αθανασίου Λάζαρος του Ιωάννη, 2 Μάκκας Αθανάσιος του Σταύρου και 3 Γουρνάρη Βασιλική του Παναγιώτη

(γ) υλικών τροφίμων κ.λπ. ειδών μαθητικών Εστιών & Παιδικού Σταθμού
Τακτικά μέλη: 1 Τσιάκου Ιουλία του Μιχαήλ, 2. Μπαλτά Αρετή του Γεωργίου και 3 Κουρκούτα Ελένη του Δημητρίου. Αναπληρωματικά Μέλη: 1 Παπαδήμος Γεώργιος του Αλεξάνδρου, 2 Στασινού Χρυσάνθη του Κωνσταντίνου και 3 Πάστρας Χρήστος του Θεοδοσίου


(δ) καυσίμων, ελαιολιπαντικών και παροχών σε είδος εργαζομένων(είδη ατομικής προστασίας, γάλατα κλπ.)

Τακτικά μέλη: 1 Γατής Κωνσταντίνος του Γεωργίου, 2 Κατσίκης Βασίλειος του Δημητρίου και 3 Μαρούλης Νικόλαος του Ιωάννη. Αναπληρωματικά Μέλη: 1. Τσιριμώκος Μιλτιάδης του Αθανασίου, 2 Χόντος Λεωνίδας του Αλεξάνδρου και 3 Ντουφεκούλας Θωμάς του Κωνσταντίνου.

(ε) μισθώσεων μηχανημάτων έργων

Τακτικά μέλη: 1 Γκορόγιας Νικόλαος του Κωνσταντίνου, 2 Ντουφεκούλας Θωμάς του Κωνσταντίνου και 3 Τσιριμώκος Μιλτιάδης του Αθανασίου. Αναπληρωματικά Μέλη: 1 Κατσίκης Βασίλειος του Δημητρίου, 2 Καψάλης Πέτρος του Κωνσταντίνου και 3 Γατής Κωνσταντίνος του Γεωργίου


(ζ) λοιπών προμηθειών»

Τακτικά μέλη: 1 Λάμπρου Αποστόλης του Κωνσταντίνου, 2 Μαρούλης Νικόλαος του Ιωάννη και 3 Στασινού Χρυσάνθη του Κωνσταντίνου. Αναπληρωματικά Μέλη:
1. Βλάχου Μαγδαληνή του Ηλία, 2. Πεζούλα Ελένη του Δημητρίου και 3.Παπαροϊδάμη Ουρανία του Θεοδώρου.

Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών

Αποτελείται από τους: Τακτική μέλη: 1) Γκορόγιας Νικόλαος του Κωνσταντίνου, 2) Λάμπρου Αποστόλης του Κωνσταντίνου και 3) Παπαροϊδάμη Ουρανία του Θεοδώρου. Αναπληρωματικά μέλη:  1) Παπαδήμα Χριστίνα του Παντολέων, 2) Τσιάκου Ιουλία του Μιχαήλ και 3) Κουρκούτα Ελένη του Δημητρίου.

Επιτροπή εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών

Η εν λόγω επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: Εξέταση, αξιολόγηση και γνωμοδότηση για τις προβλεπόμενες ενστάσεις που αφορούν τις προμήθειες και τις γενικές υπηρεσίες, που υποβάλλονται ενώπιον της Αναθέτουσας ή της Προϊσταμένης Αρχής και διαβίβαση αυτής προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, προκειμένου να λάβει τη σχετική απόφαση. Αποτελείται από τους: Τακτικά μέλη: 1) Ζαχαροπούλου Παρασκευή του Χαραλάμπους, 2) Μπαλωμένος Νικόλαος του Ταξιάρχη και 3) Τσίπρα Άννα του Δημητρίου. Αναπληρωματικά μέλη: 1) Καστανά Ελένη του Θεοφάνη, 2) Μαρούλης Νικόλαος του Ιωάννη και 3) Λάμπρου Αποστόλης του Κωνσταντίνου.