Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγράφων συγκροτήθηκε Επιτροπή για τη διενέργεια διαγωνισμών συνολικού προϋπολογισμού μέχρι 60.000 ευρώ.Αναλυτικότερα, η Οικονομική Επιτροπή για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές από μέλη της,δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες.Κύριο έργο της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των προσφορών ή των αιτήσεων του διαγωνισμού, ο έλεγχος καταλληλότητας των υποψηφίων, ο έλεγχος των προσφορών, η διαπραγμάτευση με τους προσφέροντες, ενώ παράλληλα έχουν την ιδιότητα να εισηγηθούν τον αποκλεισμό των προσφερόντων, αλλά και να γνωμοδοτήσουν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει από τη διαδικασία της ανάθεσης. Η Επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από τρεις τεχνικούς υπαλλήλους της αναθέτουσας αρχής. Δεδομένου ότι στο Δήμο Αγράφων υπηρετεί μόνο ένας μηχανικός και προκειμένου να συσταθεί Επιτροπή και να προχωρήσει η διαδικασία των πρόχειρων διαγωνισμών καθορίζονται τα μέλη της Επιτροπής άνευ κληρώσεως ως εξής: Τακτικά μέλη: Γκορόγιας Νικόλαος ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Μαρούλης Νικόλαος ΔΕ Διοικητικού και Παπαραοϊδάμη Ουρανία ΤΕ Γεοπόνων. Ως αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι: Σουλιώτη Ιωάννα ΔΕ Διοικητικών, Λάμπρου Αποστόλης ΔΕ Διοικητικών και Χόντος Λεωνίδας ΔΕ Οδηγών. Από τα μέλη αυτά το πρώτο κατά αύξοντα αριθμό θα εκτελεί χρέη προέδρου και συντονιστή της Επιτροπής. Σε περίπτωση απουσίας του τακτικού μέλους η αναπλήρωσή του θα γίνει από αναπληρωματικό μέλος σύμφωνα με τη σειρά που επιλέχτηκαν.