Με απόφαση του Δημάρχου Αγράφων κ. Αλέξη Καρδαμπίκη συγκροτήθηκε τριμελής επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων του Δήμου Αγράφων, που αποτελείται από τους Αθανάσιο Γεώργιο, Αντιδήμαρχο Αγράφων(ως Πρόεδρο)με αναπληρωτή τον Δημοτικό Σύμβουλο τον κ. Κολοκώτσιο Βασίλειο, τονΜπράζια Παναγιώτη Δημοτικό Σύμβουλο Αγράφων (ως μέλος) με αναπληρωτή, τον Παπαθανάση Γρηγόριο Αντιδήμαρχο Αγράφων και την  Παπαροϊδάμη Ουρανία, υπάλληλο του Δήμου Αγράφων, κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας (ως μέλος) με αναπληρωτή, τον  Νικόλαο Μαρούλη, υπάλληλο του Δήμου Αγράφων, κλάδου ΔΕ Διοικητικού. Το έργο της επιτροπής είναιη παρακολούθηση του προγράμματος διαχείρισης των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων στο Δήμο Αγράφωνκαθώς και η βεβαίωση προστίμων. Η απόφαση αυτή ισχύει από την ανάρτησή της και μέχρι τροποποίησής της ή ανάκλησής της.